Prihlásenie sa do súťaže

Aké národné kultúrne pamiatky (ďalej len „NKP“) je možné prihlásiť do aktuálneho 15. ročníka súťaže?

Tie, v ktorých bol ukončený proces komplexnej obnovy/reštaurovania hnuteľnej/nehnuteľnej NKP, ukončenie obnovy/reštaurovania ucelenej časti hnuteľnej/nehnuteľnej NKP v rokoch 2020 a 2021.

Kto môže podať prihlášku do súťaže?

Prihlášku do súťaže podáva vlastník NKP alebo ním poverená osoba. Ak je NKP vo vlastníctve viacerých osôb, prihlášku do súťaže podávajú spoluvlastníci spoločne.

Ako je možné podať prihlášku do súťaže?

 • Elektronicky, prostredníctvom systému e-grant
  Prihlášku do súťaže spolu s kompletnou dokumentáciou je potrebné predložiť prostredníctvom elektronického formulára na: https://nadaciaspp.egrant.sk.
  Venujte dostatočnú pozornosť jeho správnemu vyplneniu a doloženiu všetkých požadovaných príloh, aby sme od vás získali všetky potrebné informácie. Finálnu verziu prihlášky si môžete uložiť vo formáte PDF alebo vytlačiť. Po jej finálnom odoslaní už nie je možné v nej nič meniť ani dopĺňať. V prípade, že na odoslanie prihlášky využijete systém e-grant, nemusíte posielať prihlášku s prílohami poštou.
 • Vo formáte PDF
  Formulár súťaže nájdete tu: formulár vo worde na stiahnutie
  Formulár prihlášky si môžete vyžiadať na adrese: sutaz@kpr-fenix.sk.

  Vyplnenú prihlášku, so všetkými požadovanými prílohami, zašlite emailom a zároveň aj poštou na nasledovné adresy:
  1. emailom na adresu:
   sutaz@kpr-fenix.sk
  2. poštou na adresu:
   Ministerstvo kultúry SR,
   „Kultúrna pamiatka roka – Fénix“
   Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava

Dokedy je možné podať prihlášku?

Termín uzávierky predkladania prihlášok do súťaže je 15.1.2022 do 24:00 h. Po dohode partnerov súťaže bol tento termín predĺžený do konca mesiaca, t.j. do 31.1. 2022.

Venujte dostatočnú pozornosť správnemu vyplneniu prihlášky a doloženiu všetkých požadovaných príloh, aby sme od vás získali všetky potrebné informácie.