Ceny v súťaži

Čestné uznanie
Adept na kultúrnu
pamiatku roka - Fénix

Ministerka kultúry SR udelí na návrh odbornej poroty maximálne tri ceny „Kultúrna pamiatka roka - Fénix“, za obnovu/reštaurovanie objektu národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho ucelenej časti, resp. za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky.

Laureáti 15. ročníka získajú osvedčenie o udelení ceny „Kultúrna pamiatka roka - Fénix“ priamo z rúk ministerky kultúry SR a tiež finančnú odmenu 10 000 eur od generálneho partnera súťaže, Nadácie SPP, ktorá spolu s SPP dlhodobo podporuje obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok na Slovensku.

Odborná porota má zároveň právo udeliť titul „Čestné uznanie“, ktoré môže získať právnická alebo fyzická osoba, ktorá zásadným spôsobom vstúpila do procesu obnovy/reštaurovania pamiatky, za mimoriadny prínos k ochrane a obnove pamiatky.

Okrem vyššie uvedených cien udelí generálny partner súťaže, Nadácia SPP, cenu „Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP“. Cena bude udelená na základe výsledkov hlasovania verejnosti za najkrajšiu obnovenú/zreštaurovanú pamiatku.

Ministerstvo kultúry, odborná porota a partneri súťaže majú právo na základe spoločného rozhodnutia vybrať pamiatku, nachádzajúcu sa v prebiehajúcom procese obnovy/reštaurovania a udeliť jej vlastníkovi titul s názvom „Adept na kultúrnu pamiatku roka – Fénix“. Cieľom udelenia tejto ceny je podporiť vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, nachádzajúcich sa v procese obnovy/reštaurovania, upozorniť verejnosť na túto národnú kultúrnu pamiatku a proces jej obnovy a vytvoriť priestor pre sledovanie celého procesu až po jej úspešne ukončenú obnovu/reštaurovanie.