Ceny v súťaži

Čestné uznanie
Adept na kultúrnu
pamiatku roka - Fénix

Ministerka kultúry SR udelí na návrh odbornej poroty maximálne tri ceny „Fénix Kultúrna pamiatka roka“, za obnovu objektu národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho ucelenej časti, resp. za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky.

Laureáti 16. ročníka získajú osvedčenie o udelení ceny „Fénix - Kultúrna pamiatka roka“ priamo z rúk ministerky kultúry SR a tiež finančnú odmenu 10 000 eur od generálneho partnera súťaže, Nadácie SPP, ktorá spolu s SPP dlhodobo podporuje obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok na Slovensku.

Odborná porota má zároveň právo udeliť titul „Čestné uznanie“, ktoré môže získať právnická alebo fyzická osoba, ktorá zásadným spôsobom vstúpila do procesu obnovy/reštaurovania pamiatky, za mimoriadny prínos k ochrane a obnove pamiatky.

Okrem vyššie uvedených cien udelí generálny partner súťaže, Nadácia SPP, cenu „Fénix – Cena Nadácie SPP“. Cena bude udelená na základe výsledkov hlasovania verejnosti za najkrajšiu obnovenú/zreštaurovanú pamiatku.

Ministerstvo kultúry, odborná porota a partneri súťaže majú právo na základe spoločného rozhodnutia vybrať pamiatku, nachádzajúcu sa v prebiehajúcom procese obnovy/reštaurovania a udeliť jej vlastníkovi titul „Adept na cenu Fénix - Kultúrna pamiatka roka“. Cieľom udelenia tejto ceny je podporiť vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, nachádzajúcich sa v procese obnovy, upozorniť verejnosť na túto národnú kultúrnu pamiatku a proces jej obnovy a vytvoriť priestor pre sledovanie celého procesu až po jej úspešne ukončenú obnovu.