Zvonica v Kežmarku

Zvonica v Kežmarku

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Požiar, ktorý v roku 1521 zachvátil slobodné kráľovské mesto Kežmarok, mal katastrofálne dôsledky. Archívne záznamy uvádzajú, že zhorelo nielen 340 domov, ale aj kostol s vežou. V tej dobe bolo vyzváňanie zvonov jediným spôsobom ako upozorniť na blížiace sa nebezpečenstvo a zvony boli pre mesto jednoducho nevyhnutnosťou. Magistrát sa preto napriek finančným problémom rozhodol postaviť novú samostatnú zvonicu – kampanillu. Nevedno, kedy stavba začala, no trvala zrejme pomerne dlho. Dokazujú to aj nápisy na fasádach. Prvý je na južnej strane a uvádza, že jeho autor tam pracoval v roku 1586. Druhý, pod severnou arkádou, nesie dátum dokončenia zvonice – 18. september 1591. Renesančná zvonica v Kežmarku je právom považovaná za jednu z najkrajších nielen na Spiši, ale vôbec na Slovensku. Jej nádherná sgrafitová výzdoba vraj bola kedysi zlátená, preto ju nazývali aj „Zlatou vežou“. Má pôdorys štvorca, je 18 metrov vysoká a stavbu ukončuje štítová atika so stĺpikmi a palmetami.

 

Prízemie je presvetlené štrbinovými oknami a zachovali sa v ňom zvyšky valenej klenby a hrubšieho muriva, čo vypovedá o staršom jadre zvonice. Charakteristickým znakom zvonice je do strán rozšírené poschodie, presahujúce pôdorys vyvýšeného prízemia. Po obvode je podopreté vysunutými konzolami, ktoré prepojujú oblúčiky. Z troch strán ho presvetľujú dvojité a trojité zvukové arkádové okná. Architektúra fasád je dekorovaná sgrafitovými rímsami, nárožnou sgrafitovou bosážou, slepými arkádami pod atikou a šambránami okien. Výzdoba využíva ornamentálne štylizované motívy rastlín a delfínov. Jej heraldické prvky majú symbolický význam. Orlica znamená oddanosť Svätej rímskej ríši, uhorský znak vyjadruje štátnu a miestnu príslušnosť a erb Kežmarku zdôrazňuje status slobodného kráľovského mesta. Neomietnuté vnútorné priestory sú členené trámovými stropmi s doštenou podlahou. Za autorov stavby sa považujú staviteľ Ulrich Materer a kamenár Hans Steimetz.

Obnova

Pamiatka si dodnes uchovala svoj renesančný vzhľad. V dvadsiatom storočí bola viackrát obnovovaná a jej výzdoba reštaurovaná. Celkový stav pamiatky si však vynútil ďalšiu obnovu, ktorá prebehla v rokoch 2020 až 2021. Práce boli rozdelené na dve etapy. V prvej sa realizovali ošetrenia fasád, opravy plechových parapetov, úpravy okolia a reštaurovanie maliarskej výzdoby. Druhá fáza sa koncentrovala na reštaurovanie historických omietok, sgrafitovej výzdoby a kamenného portálu so schodmi. Obnova mestskej zvonice v Kežmarku je výrazným prínosom prezentácie kultúrneho dedičstva osobitého regiónu Stredného Spiša a významným príspevkom k záchrane historického fondu mestskej pamiatkovej rezervácie.

 

Pamiatka: Veža zvonice
Lokalita: Kežmarok
Vlastník: Mesto Kežmarok
Rozsah obnovy: obnova a reštaurovanie exteriéru, 2020 - 2021
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Prešov, metodik obnovy: Ing. arch. I. Bujnová
Príprava obnovy: mesto Kežmarok, reštaurátorský výskum akad. soch. M. Kutný
Realizácia obnovy: akad. soch. M. Kutný, RestArt s.r.o., Mgr. R. Bartoš, BBA Group a.s., Ing. M. Vitkaj