Kostol svätej Anny v Liptovskej Anne

Kostol svätej Anny v Liptovskej Anne

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Ruina kostola sv. Anny sa nachádza na severnom okraji obce Liptovská Anna. Stojí na návrší s miestnym názvom Padrova. Samotný kostol vznikol pravdepodobne v polovici 13. storočia, resp. 1. polovici 14. storočia. Slúžil aj pre blízke dediny Ižipovce, Bukovina a Jánošovce. Starší kostol bol typicky ranno-gotický, jednoloďový, s pravouhlou svätyňou s pravdepodobným vstupom do lode z južnej strany. V závere 15.storočia alebo v 1. polovici 16. storočia bol kostol rozšírený južným smerom. Týkalo sa to priestoru bývalej štvorcovej svätyne, ako aj lode v tvare obdĺžnika. V rovnakom čase, asi okolo roku 1530 boli zrejme vyhotovené aj oba polkruhové portály. Kostol touto dostavbou dostal atypickú pôdorysnú schému so širokou svätyňou a loďou. V tomto období bola rovnako vytvorená aj ďalšia kamenárska výbava kostola, ako je pastofórium, sakristie a pod. Pravdepodobne v priebehu 16. alebo 17. storočia boli k severnej stene lode a sakristii dostavané priestory kostnice. V roku 1805 kostol vyhorel a tu sa jeho príbeh dočasne končí. V závere 19. storočia boli síce úvahy o jeho obnove v menšom rozsahu, k samotnej realizácii však nedošlo. Po roku 1939 bola k južnej stene lode kostola pristavaná drevená zvonica. V roku 1998 bola približne 20 metrov od drevenej zvonice postavená aj ďalšia a oveľa vyššia, rovnako drevená zvonica. Ruina kostola však ďalej chátrala.

Cieľ - zachrániť všetko, čo sa dá

V rokoch 1972 a 1973 bol napokon v areáli realizovaný precízny hĺbkový archeologický výskum, ktorý dopĺňal dokumentovanie územia Liptova v rámci pripravovanej výstavby Vodného diela Liptovská Mara. Aj po týchto prácach však ruina kostola zostala opustená a divoko zarastala. Aktivity spojené so záchranou, dnes už národnej pamiatky prišli až okolo roku 2011. Najskôr sa kostol vyčistil od náletovej zelene a následne sa urobili prvé kroky k záchrane zvyškov kostola. Pri obnove bol zvolený konzervačný metodický prístup bez výraznejšieho dopĺňania autenticky zachovaného torza ruiny, s nutnou stabilizáciou najohrozenejších častí v podobe neskorogotického portálu v západnej stene, ako aj celej západnej a severnej steny kostola. V interiéri boli konzervované a osadené zachované autentické kamenné články – pastofórium, nadpražie renesančného portálu, ako aj replika renesančnej krstiteľnice. Predmetom konzervačného zásahu a nevyhnutnej stabilizácie, bola i pristavená drevená zvonica. Vymenila sa na nej krytina, ako i časti doskového obloženia. V posledných etapách obnovy bola do pôvodného vybavenia kostola vložená replika krstiteľnice, ako aj nosič oltárnych obrazov znázorňujúci pozostatky vzácneho neskoro-gotického krídlového oltára, ktorého obrazy sú deponované v Liptovskej galérii M. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Od roku 2011 až do súčasnosti sa obnova riešila pomocou finančných prostriedkov dotačného systému Ministerstva kultúry SR – Obnovme si svoj dom. Finančne sa na obnove podieľala aj MUDr. Libuša Sviteková, kostolníčka vo farnosti Prosiek. Na konzerváciu ruín kostola prispela tiež samotná obec Liptovská Anna a to tak dovozom materiálu, ak aj menšími pomocnými prácami.

Realizácia: od januára 2011 do decembra 2021
Vlastník: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prosiek