Várdomb - Starý vodojem v Bernolákove

Várdomb - Starý vodojem v Bernolákove

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Nevedno, kedy sa na sprašovej terase nad riečkou Čierna voda sformovala starobylá obec Bernolákovo. Písomne sa pod historickým názvom Čeklís spomína už v r. 1209. V západnej časti obce, neďaleko farského kostola, sú na miernom návrší ruiny rovnomenného hradu Čeklís. Stál na mieste slovanského hradiska a zanikol zhruba pred piatimi storočiami. Začiatkom 20. storočia na ruinách hradu navŕšili umelý kopec. Okolo r. 1912 na kopci vybudovali vodojem, ktorý zásoboval vodou vtedajšiu novinku – miestny vodovod. Vodojem je technickou národnou kultúrnou pamiatkou. Vyniká hneď dvomi zvláštnosťami. Prvou je skutočnosť, že ide o pamiatku postavenú na pamiatke. Vodojem totiž stojí na hradných ruinách. Prekvapuje aj to, že neďaleký “gépház“ pod kopcom (strojovňa vodojemu) pamiatkou nie je. Samotný vodojem je známy pod miestnym názvom Várdomb, čo je historické označenie hradného návršia prevzaté z maďarčiny. A to je možno tretia zvláštnosť. Vodojem totiž takpovediac ukradol meno kopcu, na ktorom stojí (Várdomb v maďarčine znamená Hradný kopec). Vodárenská veža bola postavená v romantizujúcom historizujúcom štýle, aby svojím výzorom pripomínala stredovekú hradnú vežu. Jej predlohou bol pravdepodobne vodojem v Komárne od uhorského kráľovského inžiniera Zárka Elméra.

 

Valcovitý objekt vodojemu s priemerom 6,5 m a výškou 14 m je vymurovaný z tehál. Vnútorný priestor nie je členený podlažiami a pod stropom je na železných nosníkoch uchytená železná nádrž z objemom 40m3 s kontrolnou ochodzou. Z veže navonok symetricky vystupujú 4 šikmé pseudogotické oporné stĺpy. Omietky plášťa objektu zdobí kvádrovanie a pod atikou je po obvode šesť kruhových okien s mrežami. Plochú strechu po obvode lemuje cimburie. Na južnej strane odstupuje z telesa vodojemu subtílna ozdobná vežička, ktorá hlavnú vežu mierne prevyšuje. Spočíva na lievikovitej základni a má kužeľovitú striešku. Keď v okolí vodojemu prebiehal archeologický výskum pôvodného hradiska a zrúcanín hradu, priniesol zaujímavé zistenie. Na mieste vodárenskej veže stál v 18. storočí barokový vodojem, ktorý zásoboval vodou neďaleký kaštieľ. Pravdepodobne bol vybudovaný súčasne so stavbou kaštieľa. Je nanajvýš pravdepodobné, že obe technické stavby boli postavené síce v rôznom čase, ale na tom istom mieste kde sa pôvodne nachádzala obranná veža stredovekého hradu. V druhej polovici 20. storočia vodárenská veža stratila svoje využitie, zostala opustená a postupne chátrala.

Obnova

Pamiatka bola pred obnovou schátraná a zničená vandalmi. Poškodenia boli natoľko závažné, že detaily štukovej výzdoby boli nečitateľné a bolo ich potrebné rekonštruovať na základe dobových fotografií z r. 1934. Obnova prinavrátila vodojemu pôvodný historický eklektický výraz umocnený dekoratívnymi prvkami omietkovej bosáže, rímsami, cimburím a vežičkou. Veža vodojemu bola zároveň adaptovaná na nové využitie – vyhliadku a malú expozíciu dejín tejto zaujímavej technickej pamiatky a dejín hradu Čeklís. Otvára sa tiež možnosť využitia pamiatky pri open air kultúrnych a spoločenských podujatiach.

 

Lokalita: Bernolákovo
Vlastník: obec Bernolákovo
Obnova: komplexná obnova, 2022 – 2023
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Bratislava, Ing. M. Hoľma
Zameranie: Ing. P. Babát
Statický posudok: Ing. L. Kramarčík
Projektová dokumentácia: Ing. arch. P. Paulíny, PhD., Ing. arch. M. Sládečková, Ing. arch. M. Vaňo
Architektonicko-historický výskum: Mgr. P. Horánský
Realizácia obnovy: PRO EXTERIER s.r.o.