Thurzov dom v Banskej Bystrici

Thurzov dom v Banskej Bystrici

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Thurzov dom patrí k významným architektonickým pamiatkam mesta Banská Bystrica. Nachádza sa v centre historického jadra, ktoré bolo v roku 1955 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Objekt bol pôvodne postavený z dreva. V priebehu 14. storočia bola drevená časť domu zbúraná a kamenná prístavba rozšírená smerom k námestiu a po bočnú stranu parcely. Tak vznikol podpivničený, jednoposchodový blokový objekt, s dvomi krídlami. Koncom roka 1495 Ján Thurzo, mešťan, obchodník a podnikateľ, kúpil dom od rožňavského richtára a ťažiara Jána Langa. Objekt sa stal jedným zo sídel novozaloženej thurzovsko-fuggerovskej mediarskej spoločnosti. V roku 1526 synovia Jána Thurzu predali dom Antonovi Fuggerovi, nemeckému obchodníkovi, bankárovi a banskému podnikateľovi. V ľavej prízemnej časti domu sa nachádza Zelená miestnosť s valenou klenbou s erbmi uhorského kráľa Mateja Korvína a jeho manželky Beatrix Aragónskej. Na stenách sú čiastočne fragmentárne maľby s figurálnymi svetskými a biblickými výjavmi. V 16. storočí bolo na Thurzovom dome zvýšené poschodie. Hlavná fasáda bola vyzdobená sgrafitom (pozn. technika škrabaním) a kvádrovaním. V 17. storočí došlo k nadstaveniu druhého poschodia s povalou a ich vyzdobeniu sgrafitom. Nad rímskou bol postavený nízky múr so zriedkavým obkročným oblúkovým vlysom. Na hlavnej fasáde boli plasticky naznačené striedajúce sa dlhšie a kratšie maltové kvádre so šikmo zbrúsenou hranou, ktoré zakryli sgrafito. V roku 1677 bol od námestia vybudovaný polkruhový portál prejazdu. Na jeho pravej strane sa zachovala konzola s kamenno-dekoračnou ľudskou tvárou. V 18. storočí boli na hlavnú fasádu nanesené nové omietky i štukové kvádre. V 19. storočí sa uskutočnila prestavba, ktorá umožnila využívať prízemie ako obchodné priestory.

Letecká bomba, ktorá nakoniec zachránila históriu

Počas Slovenského národného povstania zasiahla dom nemecká letecká bomba. Nevybuchla, došlo však k pádu strechy, klenby na druhom poschodí a k poškodeniu časti nádvornej fasády. Následkom tohto incidentu bolo vydané úradné rozhodnutie o demolácii domu pod podmienkou, že ešte predtým sa uskutoční jeho zameranie a prieskum. Ten zrealizoval český architekt Alfred Piffl. V rámci výtvarnej obnovy fasády vypracoval architekt Karol Chudomelka viaceré varianty úpravy sgrafitovej výzdoby. Objav neskorogotických malieb v Zelenej miestnosti bol jedným z hlavných dôvodov na zrušenie výnosu o zbúraní. Koncom roka 1952 bol realizovaný projekt premeny domu na múzejné účely. Obnovený objekt bol odovzdaný do užívania Krajskému múzeu a v auguste 1958 v ňom bola otvorená expozícia. Netrvalo dlho a bolo nevyhnutné pristúpiť k ďalšiemu reštaurovaniu fasád. Zrealizovala sa sondáž, upravili dekorácie horizontálnych pásov na základe nálezov rytej výzdoby. Z dôvodu nestability niektorých miest bola budova opäť obnovovaná v roku 1974. Posledná rekonštrukcia sa s podporu Banskobystrického samosprávneho kraja zrealizovala v rokoch 2019 až 2021. Upravili sa vstupné a výstavné priestory, zreštaurovali sa fasády, obnovil unikátny suterén a v súčasnosti sa inštaluje nová stála spoločenskovedná expozícia.

Realizácia: 2020 – 2021
Vlastník: Banskobystrický samosprávny kraj