Renesančná budova v Oravskom Podzámku

Renesančná budova v Oravskom Podzámku

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Objekt renesančnej budovy číslo 9, v severnej časti obce Oravský Podzámok je najstaršou častou v prízemí objektu, kde sa zachovali architektonické prvky práve zo spomínaného obdobia renesancie. Písomné správy o objektoch v podhradí Oravského hradu pochádzajú z rokov 1576 a 1583. V týchto správach sú uvedené tri objekty: majer, pivovar a kováčska dielňa. V roku 1620 sa v urbári obce uvádza aj mýtna stanica a hostinec. Podľa situovania objektu pri starej obchodnej ceste sa dá predpokladať, že boli umiestnené práve v Renesančnej budove. V roku 1686 však hostinec vyhorel. Nový objekt teda s najväčšou pravdepodobnosťou vznikol práve po tejto udalosti a ďalšie zmienky o ňom pochádzajú až z roku 1670. To už sa objekt spomína ako panská pivnica na víno. Objekt Renesančnej budovy je priamo spojený s osobou palatína Juraja Thurzu, ktorý realizoval zásadné stavebné práce v areáli Oravského hradu. Z roku 1814 pochádza aj ďalšia písomná zmienka s podrobnejším opisom budovy a jeho novou úlohou v podobe obytného priestoru pre lesmajstra. Ako obytný dom slúžil objekt až do roku 1897, kedy bol už priestor obsadený poštovým a telegrafickým úradom. Bývať sa v ňom začala opäť po roku 1926 a neskôr slúžil aj ako turistická ubytovňa, ktorú prenajímal hotel. Po roku 1965 ho začala využívať Oravská galéria na expozičné účely a o viac ako 10 rokov neskôr ju získalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava. Upravené interiéry poslúžili expozícii Revolučných tradícií oravského ľudu. Expozícia bola sprístupnená v roku 1985, v roku 1991 však bola postupne rušená a objekt ostal pre širokú verejnosť uzavretý, aj keď poschodie ešte využívalo Oravské múzeum ako konferenčnú sálu a nachádzal sa tu aj depozitár Dejín techniky a Šatnica oddelenia marketingu.

Tajomstvá histórie stavby prezradené letokruhmi

Jadrom objektu je neskoro renesančná stavba, z ktorej sa dodnes zachovalo najmä klenuté spodné podlažie. V roku 2020 sa uskutočnil dendrochronologický výskum vzorky dreva trámu nad portálom vstupu do priestoru Stĺpovej sály na prízemí budovy. Zaujímavosťou je, že posledný letokruh použitého dreva rástol v roku 1647. Samotnú obnovu Renesančnej budovy číslo 9 začalo Oravské múzeum v roku 2019 v rámci projektu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 s názvom „Otvorené múzea – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí“. V obnovených priestoroch sa dnes koncertuje, vystavuje a slúži aj na organizáciu umelecko-vzdelávacích podujatí. Na poschodí pribudli reštaurátorské a konzervátorské dielne. Rekonštrukcia vyriešila aj veľký problém deštruujúcich vplyvov spodnej vody. Počas obnovy bola snaha zachovať a obnoviť pôvodné murivá, konštrukcie, ale aj prechodové a okenné otvory. Ďalšia modernizácia objektu priniesla so sebou prístavbu k obnovenej Renesančnej budove. Je v nej reprezentatívne sídlo múzea a prístavba slúži nielen pre pracovníkov múzea, ale je využívaná ja ako vzdelávacie stredisko.

Realizácia: 2020 – 2021
Vlastník: Žilinský samosprávny kraj