Piargska brána v Banskej Štiavnici

Piargska brána v Banskej Štiavnici

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Naše najstaršie banské mesto, Banská Štiavnica, bola na rozhraní stredoveku a novoveku vďaka vyspelej ťažbe rúd drahých kovov slobodným kráľovským mestom a významným hospodárskym centrom vtedajšieho Uhorska. Nečakane však musela v 16. storočí zrazu čeliť veľkej hrozbe - expandujúcim výbojom Osmanskej ríše. Preto mesto v pomerne krátkom čase vybudovalo podľa projektu talianskeho inžiniera Pietra Ferrabosca originálny renesančný fortifikačný systém, ktorý sa musel vysporiadať s mimoriadne špecifickou a členitou konfiguráciou terénu. Mal chrániť mesto s dôrazom na hospodársky kľúčové oblasti. Jeho súčasťou bolo aj päť mestských brán, z ktorých sa zachovala len jedna, Piargska brána z roku 1554.

 

Jej autorom bol pravdepodobne vojenský inžinier Giulio Ferrari. Pôvodne ju tvorila hranolová veža s prejazdom na prízemí. Nadväzovala na vonkajší prstenec hradieb a spolu s Novým zámkom chránila mesto v smere od Pukanca a bývalej Vindšachty. Barokovú podobu nadobudla pri príležitosti návštevy cisára Františka Štefana Lotrinského, kedy bola brána prebudovaná na pompézny reprezentačný vstup do mesta. Zároveň boli pristavané bočné opevňovacie múry a dve valcovité bašty. V dobe prvej ČSR musela východná časť múru ustúpiť novej ceste. Z bočných bášt stojí tiež už len jedna. Druhú vyhodili do vzduchu ustupujúci nacisti. V dvadsiatom storočí sa brána využívala aj na bývanie.

Obnova

V rámci obnovy pamiatky na prelome 70-tych a 80-tych rokov 20. storočia sa použili nevhodné technológie a materiály na báze cementu. Boli príčinou zvýšeného vlhnutia objektu a následných deštrukcií. Východiskom komplexnej obnovy realizovanej v rokoch 2017 až 2022 sú dôsledné výskumy, ktoré čerpali aj z archívnych prameňov, napríklad zbierky fotografií historických vedút. V jednotlivých fázach obnovy sa podarilo odstrániť stavebné poruchy a eliminovať nevhodné sekundárne zásahy. Sanovala sa vlhkosť objektu, rekonštruovali sa inžinierske siete, strecha a atiky. Podarilo sa obnoviť aj pôvodný trámový strop poschodia, objavený pri výskumoch. Po dôkladnom očistení a spevnení boli reštaurátorsky ošetrené omietky, dekoratívne štukové detaily a kamenné články. Južnú fasádu po deväťdesiatich rokoch doplnila kópia reliéfu z dielne Dionýza Stanettiho a na severnej fasáde bola zreštaurovaná plastika sv. Floriána. Obnova pamiatky úspešne korigovala predchádzajúce nevhodné zásahy a priniesla rehabilitáciu integrity jej jedinečných hodnôt. Vynovená Piargska brána sa tak stala priam ikonickým vstupom do Banskej Štiavnice.

 

Pamiatka: Hradby – brána
Lokalita: Banská Štiavnica
Vlastník: Pamiatkový úrad SR
Rozsah obnovy: komplexná obnova, 2017-2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ B. Bystrica, metodik obnovy: Ing. A. Faturová, Ing. arch. A. Nižňanská, Ing. Z. Klasová
Príprava obnovy: zisťovací architektonicko-historický prieskum, M. Smolákova, A. Leixner, reštaurátorský výskum, Mgr. art. B. Boroš, Mgr. art. M. Kukura, nedeštruktívny architektonicko-historický prieskum, Mgr. M. Šimkovič
Realizácia obnovy: Mgr. M. Hrčka, PhD., Ing. arch. P. Nižňanský, Mgr. art. R. Boroš, Mgr. art. O. Lipták, Obnova s.r.o.