Organ v Kostole svätého Petra a Pavla v Zubrohlave

Organ v Kostole svätého Petra a Pavla v Zubrohlave

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Obec Zubrohlava sa prvýkrát písomne spomína už v r. 1550 ako osada „Zbracslaua“, patriaca Oravskému hradu. Táto pôvodná osada však stála na inom mieste v Bučkách. Začiatkom 17. storočia bola spustošená počas povstania Štefana Bočkaja a zanikla. Dnešná Zubrohlava vyrástla na novom mieste. Až do r. 1770 ju spravovali dediční richtári. Neskôr si dedinčania richtára volili. Novovybudovaná dedina začala rýchlo prosperovať najmä vďaka výrobe a predaju plátna po dedinách a jarmokoch celého Uhorska. Vďaka tomu mala dedina už v r. 1609 mlyn a v r. 1647 si miestni evanjelici postavili prvý, ešte drevený kostol. V príkladnej zhode ho užívali spolu s katolíkmi. Murovaný katolícky barokový Kostol sv. Petra a Pavla je z r. 1761 a bol opakovane upravovaný v prvej tretine 20. storočia. Kanonická vizitácia z r. 1777 sa zmieňuje aj o kostolnom organe, ktorý mal 10 registrov. V r. 1805 farnosť za 264 zlatých zakúpila nový organ s dvanástimi registrami. Organ vskutku nemal jednoduchý osud, no jeho historická skriňa sa zachovala dodnes. Počas veľkého požiaru kostola v r. 1901 bol vážne poškodený a veriaci museli o prostriedky na opravu žiadať aj samotného cisára Františka Jozefa I..

 

V krátkej dobe vyžadoval nástroj ďalšiu opravu, ktorú v r. 1913 zaplatili podielnici miestneho urbariátu. Ďalšie opravy sa realizovali v rokoch 1929 a 1931. Pravdepodobne v spojitosti s týmito opravami noviny Orava v r. 1932 zverejnili článok zubrohlavského rodáka Mateja Levjaka, podľa ktorého bolo vymenené ústrojenstvo nástroja a pôvodná zostala len organová skriňa. Podieľnici urbariátu zaplatili aj ďalšiu opravu v r. 1943.Technologický pokrok neobišiel ani miestny kostol a v šesťdesiatych rokoch minulého storočia do veže inštalovali elektrický ventilátor, ktorý nahradil pôvodné mechanické mechy organa. Nie je známe, kedy bola realizovaná dostavba spodnej časti organovej skrine. Vie sa len, že v r. 1984 prebehla generálna oprava nástroja a v r. 1987 umiestnili elektrický ventilátor priamo do organovej skrine. V r. 2008 bol vymenený motor ventilátora, inštalované nové prvky mechanizmov stroja a vykonaný ochranný náter organovej skrine proti drevokazným škodcom.

Obnova

Faktor času, ale najmä nevhodné vlhkostné podmienky v interiéri nevykurovaného kostola spôsobili závažné zhoršenie celkového stavu a obmedzenie funkčnosti jednotlivých častí nástroja. Súčasťou celkovej opravy a rekonštrukcie organu bolo aj reštaurovanie historickej organovej skrine z r. 1805 z organárskej dielne Pažických. V procese reštaurovania boli odstránené sekundárne zásahy a lokálne až šesť vrstiev druhotných náterov. Pôvodná drevná hmota z ihličnanov je spevnená a ošetrená proti drevokazným škodcom. Plastické dekoratívne ornamentálne prvky z lipového dreva si vyžiadali doplnenie chýbajúcich častí a obnovu povrchovej úpravy zlátením a striebrením na poliment s kriedovým podkladom. Na veľkých plochách skrine je obnovená pôvodná iluzívna mramorová úprava v zelenej a ružovo-hnedej farbe. Záverečná povrchová úprava šelakom je realizovaná do vysokého lesku. Súčasťou obnovy sú aj úpravy eliminujúce deštruktívne pôsobenie vlhkosti.

 

Lokalita: Zubrohlava
Vlastník: r.k. farský úrad Zubrohlava
Obnova: komplexná obnova/reštaurovanie, 2021 – 2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Žilina, Mgr. J. Piecková
Organologický výskum – nástrojová časť: Mgr. art. A. Štafura
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, vykonávateľ reštaurovania – nástrojová časť: Ing. Š. Tyrol
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, vykonávateľ reštaurovania – organová skriňa: Mgr. art. M. Šumaj