Oravský hrad

Oravský hrad

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Impozantný Oravský hrad, vypínajúci sa na 105 metrov vysokom vápencovom brale nad riekou Orava, je často považovaný za náš najkrajší hrad vôbec. Vznikol po mongolskom vpáde v polovici 13. storočia ako župný hrad v miestach, kde pravdepodobne stál starší drevený hrádok. Hrad prešiel početnými stavebnými úpravami a postupne vznikol rozsiahly hradný areál, ktorý tvoria tri prepojené sektory: horný, stredný a dolný hrad. Kráľovskí kasteláni vylepšovali predovšetkým jeho opevnenie. Prvý pohodlný a reprezentatívny palác dal postaviť pre svojho syna až Matej Korvín v 15. storočí. Azda najzásadnejšie ovplyvnil rozsiahlu podobu hradu Ján z Dubovca v prvej polovici 16. storočia. Výrazne vylepšil existujúce a vybudoval nové fortifikačné objekty vo všetkých častiach hradu a postavil aj ďalší palác. V r. 1556 sa držiteľmi hradu stali Thurzovci. O renesančné úpravy hradu sa zaslúžil najmä Juraj Thurzo, ktorý dal postaviť okrem iného rezidenčný palác a hradnú kaplnku. Po smrti Imricha Thurza sa majetok nerozdelil medzi dedičov. Vznikol komposesorát, spoločnosť, ktorá spravovala panstvo a hrad až do r. 1945.

 

Keď v r. 1800 hrad poškodil požiar, dal komposesorát opraviť strechy a v r. 1868 na hrade založil komposesorátne múzeum. Za storočia stavebného vývoja vznikol obrovský hradný areál, ktorý má 154 miestností. Prevádzkovať a udržiavať takýto kolos je mimoriadne náročné, preto aj obnova prebieha postupne, v nadväzujúcich etapách. Predmetom aktuálnej fázy obnovy boli objekty Tretej brány, Administratívneho traktu a Archívnej bašty, situované v priestoroch dolného hradu. Tretia brána bola súčasťou pôvodného stredovekého opevnenia. Nahradila staršiu, zrejme drevenú stavbu a bola výrazne prestavaná v rámci renesančných úprav, čo pripomínajú erby Juraja Thurza a jeho druhej manželky Alžbety Czoborovej nad portálom brány. Administratívny trakt v minulosti poskytoval hospodárske zázemie renesančnému obytnému palácu Thurzovcov. Archívna veža vznikla na mieste nárožnej bašty staršieho stredovekého opevnenia. Vežu prestaval najprv Matej Korvín a neskôr Juraj Thurzo, kedy získala súčasný renesančný vzhľad.

Obnova

Pri generálnej oprave Oravského hradu v r. 1953 – 1968 boli použité nevhodné materiály a technológie, čo spôsobilo materiálovú degradáciu a deštrukciu fasádnych omietok predmetných objektov dolného hradu. Aktuálna obnova a reštaurovanie vychádzali z relevantných pamiatkových výskumov a odsúhlasených postupov. Nevhodné sekundárne zásahy a cementové omietky boli odstránené, zvyšky historických hmôt po konsolidácii zakonzervované a chýbajúce hmoty doplnené vápennou omietkou. Zároveň bola zrekonštruovaná a doplnená fasádna maľba Archívnej bašty s rytou linkou bosáže (kvádrovania) kosodĺžnikovej šachovnice v pôvodnej historickej bordovo-červenej farebnosti. Počas obnovy došlo k výmene kamenných okenných parapetov, odtokových žľabov a uskutočnila sa aj konzervácia kovových mreží, ťahadiel a okeníc. Obnova objektu Tretej hradnej brány zahŕňala aj reštaurovanie kamenných prvkov fasády a podjazdu.

 

Lokalita: Oravský Podzámok
Vlastník: Žilinský samosprávny kraj, správca Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
Obnova: obnova južnej a západnej fasády Administratívneho traktu, Tretej brány a Archívnej bašty, 2018 – 2023
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Žilina, Mgr. J. Piecková, Mgr. V. Majtán
Dendrochronologická analýza: Mgr. M. Choma
Architektonicko-historický výskum: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. M. Čajka, PhD.
Reštaurátorský výskum, návrh na reštaurovanie, reštaurovanie: Mgr. art. R. Boroš, Akad. mal. V. Mýtnik, Mgr. art. P. Ševčík
Realizácia obnovy: BAUMAN stavby s.r.o.