Oplotenie Kostola svätého Mikuláša v Tomášove

Oplotenie Kostola svätého Mikuláša v Tomášove

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Na brehu Malého Dunaja, v západnej časti Žitného ostrova, sa nachádza rozľahlá obec Tomášov. Dnešný Tomášov vznikol prepojením viacerých, kedysi zväčša samostatných miestnych častí. Súčasný názov má od r. 1948 podľa osady Tomášháza. Historický názov Fél (Feél) sa prvýkrát spomína už v r. 1250. Tento názov údajne vznikol po ničivej povodni, keď z vtedajšej dediny zostala len polovica (fél = polovica po maďarsky). Tomášov s okolitými pozemkami ako kráľovský majetok najprv spravoval bratislavský župný hrad. Od r. 1209 sa stal súčasťou eberhardského panstva (dnešné Malinovo) vo vlastníctve grófov zo Svätého Jura a Pezinka. V nasledujúcich storočiach ho postupne vlastnili viaceré šľachtické rody. Územie Žitného ostrova bolo husto osídlené už v období vzniku uhorského štátu a malo vyvinutú štruktúru sídiel pozdĺž trasy obchodných ciest a vodných tokov. Pod ochranou župných hradov v Bratislave, Komárne a Györi sa sformovali bohaté stredoveké panstvá a dediny, v ktorých čoskoro začali pôsobiť aj samostatné farnosti. Dosvedčuje to okrem iného veľký počet zachovaných románskych kostolov. Tomášovská farnosť sa písomne spomína už v 14. storočí. Barokový farský kostol svätého Mikuláša v Tomášove postavili niekedy okolo r. 1680 s prispením ostrihomského arcibiskupa Juraja Szelepcsényiho.

 

Tohto významného donátora dodnes pripomína reliéf s arcibiskupským erbom nad vstupným portálom. Na stavbu kostola použili zväčša kamene zo zničeného kostola v Malinove. Vo vtedajších nepokojných dobách mal kostol aj obrannú funkciu, čo dokladujú kľúčové strieľne v stenách veže. Kostol upravovali začiatkom a v polovici 18. storočia. Koncom 19. storočia upravili fasády v duchu romantizujúceho historizmu. Súčasťou kostolného areálu je oplotenie zo začiatku minulého storočia. Je tvorené kombináciou tehlového muriva a kovaných dielcov. Dvojkrídlová vstupná brána je situovaná oproti hlavnému vstupu do kostola a bočná brána oproti sakristii. Plnú časť oplotenia tvorí obojstranne omietnuté tehlové murivo. Z čelného pohľadu a zo strany sakristie sú na sokli z režného tehlového muriva uchytené kované železné dielce, ktoré v r. 1903 dodala bratislavská firma Kohl Nándor Pozsony. Dvojkrídlová kovaná brána s plnou dolnou časťou je zavesená na stĺpoch z režného tehlového muriva s pätkami a hlavicami. Na vrcholoch stĺpov sú dekoratívne kované prvky.

Obnova

Vplyvom času, poveternostných podmienok, okolitých stavebných aktivít, dopravným ruchom na priľahlej komunikácii a pôsobením vegetácie došlo k závažným deštrukciám oplotenia. Múr bol miestami vychýlený, murivo rozrušené s vypadanou maltovou výplňou a uvoľnenými tehlami. Degradáciu muriva urýchlilo aj tehlové založenie plota pod úrovňou terénu. Kovové súčasti boli povrchovo skorodované, mali uvoľnené spoje a lokálne deformity. V procese obnovy bol plot rozobratý a následne nanovo vymurovaný z pôvodných tehál na novom betónovom základe. Na obnove sa podieľali aj dobrovoľníci, ktorí očistili vyše 6000 originálnych tehál. Kovové časti boli očistené, spevnené, doplnené a antikorózne ošetrené. Konečný náter kovových častí plota vychádza z pôvodnej farebnosti. Obnova plota rešpektovala dobové remeselné postupy, v plnej miere zachovala pôvodný materiál a prinavrátila pamiatke autentický historický výraz.

 

Lokalita: Tomášov
Vlastník: r.k. farský úrad Tomášov
Obnova: komplexná obnova, 2023
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Bratislava, Mgr. N. Ferusová
Projektová dokumentácia: Ing. arch. B. Kulcsárová
Realizácia obnovy: SCONSTANT Slovakia s.r.o., JB Metal s.r.o., dobrovoľníci