Observatórium na Skalnatom plese

Observatórium na Skalnatom plese

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Severovýchodne od Skalnatého plesa, na skalnej moréne vo výške 1783 metrov nad hladinou mora, sa nachádza pozoruhodná národná kultúrna pamiatka. Je to budova astrofyzikálneho observatória Slovenskej akadémie vied. Nezameniteľná silueta stavby a jej neobvyklá poloha radia stavbu medzi priam ikonické diela slovenskej architektúry dvadsiateho storočia. Dvojpodlažná hranolová budova má pristavanú valcovitú vežu ukončenú kupolou s otváracou strechou. Druhá, menšia pozorovacia kupola, je umiestnená na plochej streche objektu. Iniciátorom výstavby hvezdárne vo Vysokých Tatrách a prvým riaditeľom observatória bol RNDr. Antonín Bečvář. K výberu lokality ho viedli vynikajúce pozorovacie podmienky dané najmä nadmorskou výškou a absenciou svetelného smogu. Stavbu postavila v priebehu troch rokov firma J. Šašinku podľa projektu architektov Františka Bednárika a Václava Houdeka.

 

Bola dokončená v r. 1943, kedy 19. septembra prebehlo prvé pozorovanie slnečnej fotosféry. Pri vzniku Slovenskej akadémie vied v r. 1953 bolo observatórium pilierom jedného z jej zakladajúcich ústavov akadémie (Astronomický ústav SAV). Vedecké pracovisko na Skalnatom plese patrí medzi najznámejšie svojho druhu na svete. Kupoly observatória sú vybavené špičkovými astronomickými pozorovacími zariadeniami, ktoré sa využívajú najmä pri sledovaní objektov Slnečnej sústavy, ale aj stelárnych objektov. V budove sa nachádza aj meteorologická stanica Ústavu vied o Zemi SAV. Observatórium bolo v r. 1963 vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku pod názvom „Hvezdáreň“. Pamiatka plní svoju funkciu nepretržite dodnes a patrí k najznámejším stavebným objektom vo Vysokých Tatrách.

Obnova

Extrémne klimatické podmienky si vynútili v šesťdesiatych rokoch minulého storočia opravu a čiastočnú výmenu plechovej strechy pamiatky. V posledných rokoch sa opäť začali prejavovať problémy so zatekaním a Astronomický ústav SAV preto pristúpil ku komplexnej obnove strechy. V prvej fáze bola odstránená pôvodná krytina, všetky klampiarske prvky, zábradlie, bleskozvod, niektoré časti krovu a obkladové prvky strešných nadstavieb. Následne boli osadené nové časti krovu kotvené vo zvislých konštrukciách stavby, nové debnenie s podkladovým roštom a izolačnou fóliou. Rekonštruované boli aj zvislé konštrukcie strešných nadstavieb. Samotná strešná krytina pozostáva z hliníkových plechov s povrchovou úpravou v prevedení strieborná metalíza. Realizácia prác prebehla v dvoch etapách. V prvej boli obnovené obidve kupoly a v druhej strecha samotnej budovy observatória. Prínosom obnovy je zásadné predĺženie životnosti pozoruhodnej pamiatky a funkčnosti špičkového vedeckého pracoviska. Zároveň si Tatry zachovali jedinečnú architektonickú dominantu južného masívu Lomnického štítu.

 

Pamiatka: Hvezdáreň (Observatórium na Skalnatom plese)
Lokalita: Skalnaté pleso 6
Vlastník: Astronomický ústav SAV, v. v. i.
Rozsah obnovy: obnova strechy pamiatky, 2021 – 2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Prešov, metodik obnovy: Ing. arch. D. Maximová
Príprava obnovy: projektová dokumentácia Ing. Arch. P. Kuchár, Projekčná kancelária ARCHA s.r.o. Kežmarok
Realizácia obnovy: STRECHY ZACHAR s.r.o. Ľubica