Meštiansky dom so štôlňou v Banskej Hodruši

Meštiansky dom so štôlňou v Banskej Hodruši

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Banská Hodruša (časť obce Hodruša Hámre) patrí k historickým sídlam, ktorých charakter a rozvoj predurčilo nerastné bohatstvo ukryté pod zemou. Rozvoj baníctva po príchode nemeckých osadníkov koncom stredoveku zaradil štiavnický región medzi hospodárske centrá Uhorska a generoval vplyvný meštiansky stav. Dokladom sú honosné meštianske domy, akým je aj dvojpodlažný dom s banskou štôlňou v pamiatkovej zóne. Dom zväčša vlastnili banský správcovia (hutmani), neskôr mesto B. Štiavnica, obec a od r. 1967 súkromný vlastníci.

 

Národnou kultúrnou pamiatkou je od r. 2009. To, že ako solitér stál mimo mestskej zástavby, zrejme súvisí s lokalizáciou štôlne, vedenej v registri starých banských diel pod názvom Finstenorter štôlňa. Súčasný majiteľ nadobudol dom kúpou v r. 2008 prakticky v havarijnom stave, s rozpadávajúcou sa strechou, krovom, narušenými klenbami, stropmi a polozvalenými opornými múrmi.

Obnova

Komplexnej obnove pamiatky predchádzal pamiatkový výskum, ktorý posunul dobu vzniku objektu z predpokladaného 17. až do prvej polovice 15. storočia, teda do stredoveku. V neobvyklej miere sa zachovali pamiatkové hodnoty jednotlivých vývojových etáp ako napríklad konštrukčné riešenie, materiálová skladba historických murív, vrátane interiérových a exteriérových omietkových vrstiev. Posledná úprava fasád kopírovala (prekrývala) staršiu barokovú, pod ktorou sa ešte nachádzala renesančná vrstva so sgrafitovou a maľovanou výzdobou. Tá využívala geometrickú ornamentiku, typickú pre sgrafitá fasád meštianskych domov banských miest v 16. storočí a začiatkom 17. storočia. V samotnej Banskej Hodruši nie je známa obdobná zachovaná výzdoba. Postupne bola sanovaná statika objektu, klenby, stropy, krov, strecha a múry stavby. Zároveň prebehli nevyhnutné terénne úpravy a stabilizácia ochranných oporných múrov. S ohľadom na pôvodnú dispozíciu sa zredukoval počet vstupov do objektu a obnovili sa zamurované okenné otvory. Reštaurovanie fasád a ich dekoratívnych detailov vychádzalo z relatívne kompaktne zachovanej renesančnej úpravy. Na vysokej úrovni sú zvládnuté remeselné prvky a detaily. Obnovou sa podarilo zachovať jedinečné pamiatkové hodnoty objektu, vrátane tých, ktoré objavili až výskumy. Dom bude po obnove slúžiť jeho majiteľom na bývanie, ale jeho presvedčivý historický výraz kultivuje aj okolitý verejný priestor.

 

Pamiatka: Dom meštiansky
Lokalita: Hodruša Hámre, Banská Hodruša
Vlastník: súkromné vlastníctvo
Rozsah a doba obnovy: Komplexná obnova, 2009-2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ B. Bystrica, Mgr. A. Gregová
Príprava obnovy: Ing. K. Lámerová, D. Chamillová, architektonicko-historický výskum Mgr. M. Haviarová PhD., Mgr. art. T. Haviar
Realizácia obnovy: J. Zrebený, M. Chovanec, P. Želiar, Šaliga, s. r. o., Anton Pavol, Sergej Kosej, Danica Chamillová