Krst Krista, oltárny obraz v Kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Konskej

Krst Krista, oltárny obraz v Kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Konskej

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Obec Konská bola pôvodne poddanská osada panstva Rajec. Neskôr, už ako súčasť Lietavského panstva, sa sformovala do podoby radovej potočnej dediny. Názov obce pravdepodobne súvisí so starou tradíciou kráľovských koniarov a kone sa tu chovali aj pre lietavský žrebčín. História miestnej farnosti siaha do 13. storočia, keďže niektoré cirkevné pramene uvádzajú, že prvý kostol v Konskej postavili už v r. 1228. Klasicistický kostol svätej Kataríny Alexandrijskej v Konskej zaujme predovšetkým asymetricky situovanou vežou, zakončenou vysokým ihlanom. Základy pre vznik nového kostola postavili na mieste staršieho objektu už v r. 1826. Chrám postavili v r. 1846 a o sto rokov neskôr ho prestavali. Z tohto obdobia pochádza spomenutá neobvyklá veža a moderná úprava fasád. Vnútorný priestor s veľkou sieňou sa zachoval v pôvodnom stave. Dominuje mu hlavný oltár s obrazom svätej Kataríny Alexandrijskej od Ľudovíta Nyulassyho (1811 – 1882). Zvláštnosťou je, že oltárny obraz je o dva roky starší, ako samotný kostol.

 

Podľa zachovaných záznamov obraz v minulosti reštauroval významný maliar Johann Perger v r. 1863 a neskôr, v r. 1924 aj maliar Norbert Pokorný. Johann Perger sa v kostole sprítomnil aj iným spôsobom. Po stranách kostolnej siene sú totiž ešte dva bočné oltáre. Barokový oltár panny Márie z r. 1757 bol do interiéru umiestnený sekundárne. Novší bočný oltár Jána Krstiteľa je z druhej polovice 19. storočia. Autorom oltárneho obrazu „Krst Krista“ z r. 1859 je práve spomenutý Johann Perger. Ide o olejomaľbu na plátne s rozmermi 140 x 96 centimetrov. Pôvodný rám sa fyzicky nezachoval a predstavu o jeho podobe si možno utvoriť len na základe starších čiernobielych fotografií. Vážne poškodené umelecké dielo bolo dlhé roky uložené nepovšimnuté v budove fary. Situácia sa zmenila až s príchodom nového správcu farnosti, ktorý sa rozhodol obraz zachrániť a po zreštaurovaní umiestniť na pôvodné miesto, na bočný oltár Jána Krstiteľa.

Obnova

Oltárny obraz Krst Krista bol pred reštaurovaním rozsiahlo poškodený a znehodnotený množstvom sekundárnych zásahov. Výraznú materiálovú degradáciu a deformity vykazoval samotný nosič – plátno, na ktorom je obraz namaľovaný. Početné perforácie na okrajoch plátna dosvedčujú opakované sňatie diela z nosného podrámu. Uvoľnenie a zvlnenie plátna spôsobili delamináciu vrstiev samotnej maľby. V minulosti boli zo zadnej strany nevhodne zaplátané perforácie obrazu a z čelnej strany vykonané rozsiahle premaľby. Najvýraznejšie poškodenia boli koncentrované v hornej časti diela. V procese zdĺhavého reštaurovania bolo dielo očistené, zbavené sekundárnych zásahov, doplnené a výtvarne scelené. Nosné plátno je stabilizované rentoalážou (podlepenie novým plátnom) a upevnené na zrekonštruovaný pôvodný podrám. Ďalším krokom záchrany vzácnej pamiatky bude vytvorenie kópie historického rámu, v ktorom bude možné oltárny obraz osadiť na jeho pôvodné miesto v kostole.

 

Lokalita: Konská
Vlastník: r.k. farský úrad Konská
Obnova: komplexná obnova- reštaurovanie, 2022 – 2023
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Žilina, Mgr. J. Piecková
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, vykonávateľ reštaurovania: akad. mal. D. Stojkovičová
Spolupráca: PhDr. H. Kližanová, Ing. L. Kršiak Ponická