Kostol sv. Ladislava v Rajci

Kostol sv. Ladislava v Rajci

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Pôvodná osada Rajec mala kostol ešte pred vznikom neskoršej mestskej zástavby, keďže farnosť tu jestvovala pravdepodobne už v 11. storočí. Terajší kostol svätého Ladislava s trojloďovým halovým priestorom a renesančnou klenbou na pilieroch vznikol začiatkom 14. storočia. Z obdobia vzniku a následných gotických úprav sa zachovali kamenné portály, časť gotických murív s omietkami, nálezy okien a ďalšie kamenné články architektúry. Nádherný neskorogotický portál na južnej strane pochádza z 15. storočia. Objekt bol na svoju dobu veľkolepý, pravdepodobne aj svätyňa, ktorá sa nezachovala. Napriek stavebnej veľkorysosti bol chrám zastropený plochým dreveným trámovým stropom.

 

Na existenciu staršieho menšieho románskeho kostola na rovnakom mieste poukazujú zvyšky kamenného nartexu (podvežia). V 16. storočí, za svetského patronátu Františka Thurza, sa kostol stal evanjelickým chrámom s drevenými emporami, panskou uzavretou tribúnou a oddelenou svätyňou. Renesančné úpravy vyvrcholili v 17. storočí mohutným zaklenutím trojlodia, nadstavbou veže a prístavbou južnej predsiene. Renesančnú podobu nadobudli aj fasády stavby. V období baroka bol definitívne upravený interiér aj exteriér kostola. Pribudli slnečné hodiny a nová klenba svätyne. Hodnotný je oltárny obraz svätého Ladislava z r. 1777 z dielne Jozefa Zanussiho.

Obnova

Snahy o obnovu kostola a záchranu jeho historických hodnôt sú dlhodobé. Počas opravy fasád kostola a veže v r. 1965 boli odkryté a prezentované staršie okná a portál. Žiaľ, údržba pamiatky bola často vykonávaná necitlivo a neodborne, pričom viaceré zásahy poškodili vzácne nálezy ukryté pod sekundárnymi vrstvami muriva a omietok. Stalo sa tak aj v deväťdesiatych rokoch minulého storočia pri sanácii vlhkosti a statiky objektu a rekonštrukcii krovu a strechy. V roku 2009 sa začala komplexná obnova interiéru kostola a od roku 2017 sa postupne začali reštaurovať aj jeho fasády. Túto etapu ukončila obnova a reštaurovanie veže v r. 2022. V interiéri boli reštaurátorsky a umelecko-remeselne obnovené vybrané časti omietok. Nová je dlažba, okenné výplne, osvetlenie, temperovanie a vzduchotechnika. Pamiatkové výskumy priniesli viaceré zaujímavé zistenia a vzácne objavy. Medzi inými gotickú maľovanú slavobránu, ktorá v stredoveku vo vstupnej chodbe podvežia vítala veriacich, maľované renesančné pasparty okolo okien s osobitným dekorom pre každé okno, barokové slnečné hodiny na južnej fasáde a maľovaný podstrešný ornamentálny pás, ktorý okrem svätyne prechádzal po celom obvode kostola. Dnes ich môžu obdivovať nielen veriaci, ale aj širšia verejnosť.

 

Pamiatka: Kostol r. k.
Lokalita: Rajec
Vlastník: r. k. farský úrad Rajec
Rozsah obnovy: Reštaurovanie fasád kostola a veže, 2017 - 2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Žilina, Mgr. art. V. Majtan
Príprava obnovy: reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie Mgr. art. M. Slúka
Realizácia obnovy: Mgr. art. M. Slúka