Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Jednoloďový kostol v Liptovskom Jáne vznikol okolo r. 1280. Jeho patrón dal meno aj obci. Z obdobia vzniku kostola sa zachoval neskorománsky vstupný portál, severná a západná časť kostola vrátane veže. Z čias rozsiahlej gotickej prestavby v 15. storočí pochádza rebrová klenba svätyne. O niečo neskôr bola zväčšená aj loď kostola. V 17. storočí pribudol vonkajší obranný múr so zvonicou. Tú v r. 1808 prestavali a slúžila ako knižnica a archív.

 

Hodnotnou súčasťou interiéru sú oltáre: ranobarokový, barokový s gotickou plastikou, goticko-renesančný krídlový oltár ukrižovania a gotická krstiteľnica, či barokový organ z kremnickej dielne Martinusa Zorkovského. Zaujímavosťou je zvyšok krovu (z r.1291/1292), či v tichu kostola počuteľné bublanie podzemných prameňov pod podlahou kostola.

Obnova

Pamiatkové výskumy priniesli pozoruhodné zistenia. Našli sa stropné trámy, okenné otvory, pôvodné nivelety portálu a zvyšky omietok s konsekračnými krížmi z románskeho obdobia vzniku kostola. Pod sekundárnymi vrstvami omietok a náterov lode sa zachovali gotické a neskororenesančné maľby s figurálnymi výjavmi. Svätyňa má neskororenesančnú výmaľbu s bohatou ikonografiou a florálnou ornamentikou, iluzívnymi drapériami, námetmi zo Starého zákona, zobrazením Posledného súdu, alegóriami cností, erbami a latinskými citátmi. Nález zamurovaných neskorogotických kamenných článkov so zachovanou polychrómiou umožnil rekonštruovať pôvodnú podobu okien a vyskladať pastofórium. V súlade s výmaľbou bola oknám prinavrátená kružbová vitrážová výzdoba. Vďaka úprave nivelety podlahy a stropu je dnes prezentovaný románsky portál a maľba madony s Ježiškom v tympanóne. Klasicistickú úpravu prezentujú maľby stropu lode s erbom Szent-Iványiovcov a drevené maľované obloženie empory. Fasáda získala pôvodný výraz s rytým a maľovaným lemom nároží a otvorov. Vďaka archívnej listine je zreštaurovaný aj latinský nápis na severnej stene. Obnovené a vhodne doplnené boli aj zvyšky historických dlažieb. Lokálne boli rekonštruované strechy vrátane umelecko-remeselnej obnovy makovice veže s krížom. Obnova a reštaurovanie priniesli pamiatke hodnoverný historický výraz a zároveň umožnili prezentovať novoobjavené hodnotné nálezy.

 

Pamiatka: Kostol
Lokalita: Liptovský Ján
Vlastník: R. k. farský úrad Liptovský Ján
Rozsah a doba obnovy: Komplexná obnova, 2019-2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Žilina, Mgr. J. Piecková, Ing. arch. K. Ďurian, PhD.
Príprava obnovy: : Projektová dokumentácia D. Goč, Ing. arch. M. Goč, Mgr. art. O. Pleidel, Ing. arch. I. Pleidel, architektonicko-historický výskum Mgr. K. Zvedelová PhD., Ing. arch. M. Marček, reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie Mgr. art. M. Pleidel, akad. mal. M. Šurin, Mgr. art. T. Kružlík
Realizácia obnovy: Restau.Art s.r.o. Bratislava, PAMARCH s.r.o. Nitra, Švestav s.r.o. Brezovička, Createc Zv. Slatina, Mgr. art. M. Pleidel, Mgr. art. A. Krchňák, Mgr. art. T. Kružlík, akad. mal. M. Šurin, Prof. Mgr. art. P. Macho, D. Szöllösiová, Miroslav Čársky a Michal Skovajsa – umeleckí stolári, Juraj Gramantik – umelecký kováč