Reformovaný kostol v Košiciach

Reformovaný kostol v Košiciach

hlasovať

Pred

PoPríbeh

V čase, keď mestské jadro Košíc obopínal prstenec mohutných hradieb, bolo mesto dostupné len cez päť mestských brán. Takzvaná Maľovaná brána sa nachádzala v miestach dnešnej Hrnčiarskej ulice a chránila ju neďaleká Katova bašta. Neskôr bránu zrútili a do hradieb vstavali trojposchodový objekt vojenského skladu. Ten začiatkom devätnásteho storočia kúpila reformovaná (kalvínska) cirkev. Sklad zbúrali a na pozemku postavili kostol. To vysvetľuje neobvyklú polohu reformovaného kostola v Košiciach ako aj to, prečo sa v hmote jeho múrov zachovali kamenné fragmenty pravdepodobne starého mestského opevnenia. Zo západnej strany je objekt dvoma rozpernými oblúkmi prepojený s Miklušovou väznicou a s Katovým bytom, zasahujúcim do jeho nárožia. Kostol začali stavať v roku 1805 a podľa zachovaných vročení bola južná empora dokončená v roku 1808, severná v roku 1809 a kostolná sieň v roku 1810. Vysvätený bol o rok neskôr, v roku 1811.

 

Excentricky postupne vstavanú štvorpodlažnú vežu dostalo priečelie až dodatočne, v roku 1853. Zaujímavosťou je pozlátená koruhva v podobe kohúta, reformátorského symbolu bdelosti, ktorú umiestnili na vrchol veže v roku 1855. Pochádza z uršulínskeho kostola z čias, keď ho užívali kalvíni. V roku 1895 na základe iniciatívy člena cirkevnej rady Jozefa Munkácsyho pôvodne klasicistickú budovu kostola upravili v neorománskom slohu a vežu nadstavali. Jej výška je 35,6 metrov. Plánových 40 metrov nedosiahla. Prestavbu pravdepodobne vykonal miestny staviteľ Michal Répászky alebo Jozef Munkácsy. Interiér kostola je typicky jednoduchý a strohý. Zaujme v ňom dobová kazateľnica a organ z roku 1813. Vzácne bohoslužobné nádoby pochádzajú z už neexistujúceho staršieho dreveného kostola. Vnútorná maľovaná výzdoba bola podľa záznamov cirkevnej kroniky realizovaná v rokoch 1816, 1845 a v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia.

Obnova

Historický výraz pamiatky pozmenila a výrazne znehodnotila neadekvátna zmena farebnosti fasád v dobe pred druhou svetovou vojnou. Nevhodné zásahy a úpravy z druhej polovice dvadsiateho storočia stav ešte viac zhoršili. Zámer obnovy pamiatky bol spracovaný v súlade so zisteniami predchádzajúceho reštaurátorského výskumu. Následne boli omietky vonkajších fasád kostola vrátane veže reštaurátorsky obnovené, v pôvodnej štruktúre a farebnosti. Realizovaná obnova prinavrátila vonkajšiemu vzhľadu reformovaného kostola v Košiciach autentický a pôsobivý neorománsky výraz. Je zároveň prínosom v prezentácii jedinečných pamiatkových hodnôt historického jadra Košíc. Po obnove bude pamiatka slúžiť svojmu účelu a v regulovanom rozsahu bude prístupná verejnosti.

 

Pamiatka: Kostol
Lokalita: Košice
Vlastník: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Maďarský cirkevný zbor Košice
Rozsah obnovy: čiastočná obnova pamiatky, reštaurovanie fasád exteriéru, 2017 – 2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: Krajský pamiatkový úrad Košice, metodik obnovy Mgr. K. Alezár, Mgr. J. Jarkovský
Príprava obnovy: reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie Mgr. art. Ľ. Kuc, spolupráca M. Semančík
Realizácia obnovy: Mgr. art. Ľ. Kuc