Kaštieľ vo Vieske nad Žitavou (Arborétum Mlyňany)

Kaštieľ vo Vieske nad Žitavou (Arborétum Mlyňany)

hlasovať

Pred

PoPríbeh

História kaštieľa je spätá so vznikom samotného Arboréta Mlyňany. Jeho zakladateľom bol uhorský šľachtic, gróf Dr. Štefan Ambrózy, ktorý v roku 1892 sobášom s dcérou zlatomoraveckého grófa Migazziho získal okrem jej priezviska aj mlyniansky veľkostatok. Na svojich pozemkoch dal Ambrózy vybudovať neoklasicistický kaštieľ ako rodinné sídlo. Dvojpodlažná budova kaštieľa bola postavená podľa projektu Lörincza Balogha a pod dohľadom staviteľa Guttmanna bola dokončená v roku 1894. Charakteristická eklektická veža bola dostavaná až v roku 1905.

 

V blízkosti kaštieľa začal v roku 1894 budovať Ambrózy-Migazzi spolu so záhradníkom Jozefom Mišákom pôvodný 40 hektárový park a podarilo sa im vytvoriť prvú zbierku vždyzelených, prevažne cudzokrajných drevín v strednej Európe. Po odchode majiteľov do Maďarska v roku 1914 prebrali starostlivosť nad areálom záhradníci J. Mišák a neskôr jeho žiak J. Richtár. Pre kaštieľ i park nastali ťažké časy, znásobené vojnou. Popri výsadbách utrpela aj budova kaštieľa a z jej pôvodného zariadenia sa prakticky nič nezachovalo. V roku 1946 prešlo Arborétum Mlyňany pod správu štátu a v roku 1953 sa stalo súčasťou Slovenskej akadémie vied. Od roku 1963 sú kaštieľ a pôvodný Ambrózyho Semper vireo park národnou kultúrnou pamiatkou.

Obnova

Prvá obnova pamiatky prebehla krátko po jej zoštátnení a po pričlenení Arboréta Mlyňany k SAV, kedy sa kaštieľ stal sídlom nového vedeckého pracoviska. Tomuto účelu bol prispôsobený aj jeho interiér, ktorého obnova prebehla v rokoch 1963-1967. Žiaľ, v ďalších rokoch bola údržba objektu nedostatočná a nesystematická, čo sa podpísalo pod jeho zlý stavebnotechnický stav. V prvej fáze obnovy, začatej v roku 2019 a financovanej SAV, bolo potrebné zrekonštruovať zatekajúcu a poškodenú strechu. Súčasťou tejto etapy bolo aj sfunkčnenie veľmi dômyselne vybudovaného systému zachytávania a odvodu zrážkových vôd zo strechy do tzv. Ambrózyho skalky. Toto originálne, pôvodné riešenie je príkladom udržateľného hospodárenia s vodou. Následne boli obnovené okenné a dverné výplne plášťa budovy. Najnáročnejšou bola reštaurátorská a umelecko-remeselná obnova omietok a plastickej výzdoby fasád – kordónovej rímsy, stĺporadí, reliéfnych aliančných erbov atiky či šambrán okien. Obnova exteriéru zásadne zlepšila stav objektu a prinavrátila pamiatke pôvodný neoklasicistický vzhľad. Kaštieľ bude po obnove naďalej administratívnym sídlom najväčšieho slovenského arboréta a čiastočne bude sprístupnený aj návštevníkom, ktorým bude k dispozícii stála expozícia venovaná zakladateľovi arboréta, knižnica a priestory na zážitkovo - vzdelávacie aktivity.

 

Pamiatka: Kaštieľ
Lokalita: Vieska nad Žitavou
Vlastník: ÚEL SAV, v. v. i. vo Zvolene, d. p. Arborétum Mlyňany
Rozsah a doba obnovy: Obnova strechy a exteriéru, 2019-2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Nitra, Ing. arch. Z. Holičková
Príprava obnovy: Projektová dokumentácia Ing. arch. J. Hrivnák, Ing. arch. P. Haršáni, inventarizácia hodnotných prvkov a detailov Mgr. E. Sabadošová, výskum a návrh na reštaurovanie Mgr. art. J. Puškár
Realizácia obnovy: JAS-ABM, s.r.o. Žilina, Art-Restauro, s.r.o. Bratislava, Mgr. art. J. Puškár