Kaštieľ Motešických v Ladcoch

Kaštieľ Motešických v Ladcoch

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Pôvodne malá obec Ladce má v našich dejinách hneď dve zaujímavé prvenstvá. V r. 1889 tu viedenský podnikateľ a bankár Adolf Schenk von Lédecz postavil vôbec prvú cementáreň v Uhorsku a v r. 1934 pri Ladcoch vybudovali prvú vodnú elektráreň na Váhu. Obec má ale podstatne staršiu históriu a písomne sa spomína už v r. 1472. Potom, ako obec prešla do majetku Motešických, vybudoval tu Imrich Motešický v prvej polovici 18. storočia barokový kaštieľ. Jeho vdova, Judita Motešická Tolvay ku kaštieľu pristavala rokokový kostol (kaplnku) svätého Valentína. Súčasťou kaštieľskeho areálu boli aj rozsiahle záhrady a park. Motešickí, ktorí zastávali významné funkcie v Trenčianskej župe, vlastnili kaštieľ a panstvo vyše 150 rokov a podľa nich je kaštieľ nazývaný dodnes. Časť panstva aj s kaštieľom kúpil v 19. storočí veľkopodnikateľ barón Leopold Popper. Následne ho daroval svojej dcére Jeanette, ktorá sa vydala za Adolfa Schenka, zakladateľa cementárne v Ladcoch. Po prvej svetovej vojne získala kaštieľ Kongregácia dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul (rehoľa vincentiek), ktorá objekt využívala ako kláštor a Ústredný dom rádu. Po násilnej likvidácii reholí v päťdesiatych rokoch 20. storočia kaštieľ skonfiškoval štát.

 

Najprv ho obývali vojaci a robotníci, neskôr sa využíval ako sídlo odborného učilišťa. V rámci reštitúcií kaštieľ vrátili rádu vincentiek. Neskôr ho vyrabovali a v súčasnosti je kaštieľ v súkromnom vlastníctve. Stavebný vývoj dnes trojkrídlového objektu pamiatky prebiehal postupne vo viacerých vývojových etapách. Najstaršou časťou je barokové, dnešné severné krídlo. Pôvodne bolo prízemné a vzniklo medzi rokmi 1740 až 1748. Niekedy okolo r. 1760 pristavali rokokovú kaplnku sv. Valentína. V ďalšej fáze bol kaštieľ zväčšený o prístavbu západného krídla. Nárožné vežičky dal vybudovať Adolf Schenk až koncom 19. storočia spolu s predstavaným historizujúcim portikusom (otvorená stĺpová predsieň) pred hlavným vstupom. V čase pôsobenia vincentiek nadstavali pôvodné barokové krídlo, pristavali ďalší poschodový segment (východné krídlo) a hospodárske budovy na južnej strane nádvoria. Výraznejšie dispozičné úpravy interiéru sa viažu k úpravám a využitiu pamiatky v 20. storočí, kedy bola zobytnená aj časť podkrovia.

Obnova

Pred obnovou bola pamiatka nevyužívaná a v havarijnom stave. V prvej fáze obnovy bol objekt dôsledne vyčistený a zabezpečený proti prístupu neoprávnených osôb. Následne prešla rekonštrukciou strecha vrátane nárožných vežičiek. Umelecko-remeselne boli obnovené exteriérové aj interiérové fasády západného krídla. Komplexne je obnovený vstupný portikus severného krídla, vrátane opravy plochej tehlovej klenby, terasy, balustrád a lokálnych doplnení dlažby. Súčasťou obnovy bola aj sanácia vlhkosti, úplná rekonštrukcia a modernizácia inžinierskych sietí. Obnovené sú aj remeselné prvky ako výplne okien a dverí. Obnovený interiér je adaptovaný na novú funkciu, čím vznikli priestory pre expozíciu dejín kaštieľa a obce, umelecká rezidencia, obchodík s lokálnymi produktami, priestory pre spoločenské podujatia a prevádzkové zázemie.

 

Lokalita: Ladce
Vlastník: Silvia Da Col Heisar s.r.o.
Obnova: komplexná obnova, 2018 – 2023
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Trenčín, Mgr. M. Ružôňová
Projektová dokumentácia: Ing. arch. A. Németh, Ing. arch. D. Raška
Architektonicko-historický výskum: Ing. arch. A. Németh
Realizácia: STAVBAL, s.r.o., Mníchova Lehota