Súhlasím s účasťou v súťaži a spracúvaním osobných údajov
Hlasovať

Kaplnka sv. Anny (radnica) v Banskej Štiavnici

Hlasovať

Kaplnka sv. Anny (radnica) v Banskej Štiavnici

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Rozvoj baníctva, o ktorý sa zaslúžili nemeckí osadníci, priniesol Banskej Štiavnici na rozhraní stredoveku a novoveku nebývalý rozvoj a rozmach. Bohatí mešťania začali prezentovať svoj honor a tak mestská rada v roku 1488 dala prestavať pôvodne prízemný dom zo 14. storočia na radnicu. Objekt následne prešiel viacerými stavebnými úpravami. Dnešnú podobu s nárožnou štíhlou vysokou vežou s typickou barokovou helmicou stavba nadobudla v r. 1788 na základe projektu murárskeho majstra Pirckera. Vedelo sa, že v radnici kedysi bola kaplnka dedikovaná svätej Anne, patrónke spravodlivosti a tiež baníkov. Predpokladalo sa však, že nenávratne zanikla. K jej znovuobjaveniu prispel náhodný nález maľby konsekračného kríža.

 

Práve objavený konsekračný kríž je typický pre svätyne stredovekých kostolíkov a kaplniek a bol ich najstaršou maliarskou výzdobou. Býval pod ním malý svietnik, v ktorom sa sviečka zapaľovala iba vo výročný deň vysvätenia kostola. Presnú polohu, zachovaný rozsah a datovanie vzniku kaplnky potvrdili až následné výskumy. Vznikla na prelome 15. a 16. storočia. Pod vrstvami sekundárneho muriva a omietok sa ukrývali nádherné gotické okná, kamenná gotická pätka s nábehom lomených oblúkov rebier klenieb, torzo točitého schodiska, zvyšky nástenných malieb a portál, viditeľný aj zvonku. Vyše dvesto rokov tu bolo prevádzkové zázemie radnice, naposledy kancelárske priestory a sklad kníh.

Obnova

Cieľom obnovy a reštaurovania pamiatky bolo maximálne možné prinavrátenie pôvodného historického vzhľadu kaplnky s ohľadom na zachované prevažne barokové úpravy ostatných častí radnice. Zároveň bolo potrebné zohľadniť aktuálne požiadavky na využitie a prevádzku priestoru. Ťažisko obnovy spočívalo najmä v citlivom odstránení sekundárnych vrstiev muriva, omietok a náterov, dočistení nálezových situácií a ich povrchovej a hĺbkovej fixácii. Nasledovala materiálová retuš chýbajúcich častí muriva, omietok a kamenných prvkov, základné výtvarné scelenie a konečná retuš zachovaných zvyškov nástenných malieb. Z praktických dôvodov je podlaha navýšená do úrovne vstupných dverí, pričom cez presklený segment je viditeľná pôvodná dlažba a kamenné stupne nábehu točitého schodiska. Cez sklenené dvere kaplnka komunikuje s veľkou zasadacou miestnosťou mestského úradu a po obnove bude slúžiť na reprezentačné a propagačné účely.

 

Pamiatka: Kaplnka sv. Anny (radnica) v Banskej Štiavnici
Lokalita: Banská Štiavnica
Vlastník: Mesto Banská Štiavnica
Rozsah obnovy: čiastočná obnova a reštaurovanie, 2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Banská Bystrica, metodik obnovy: Mgr. A. Gregová
Príprava obnovy: Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie akad. mal. E. Mitzová, Mgr. Art J. Fečo, Mgr. art. P. Gregvorek, Pro Monumenta (PÚ SR), projektová dokumentácia Ing. arch. Ľ. Paučulová, Libela s.r.o.
Realizácia obnovy: Mgr. art. R. Boroš, Mgr. art. O. Lipták, Mgr. Michal Hrčka, Obnova s.r.o., Ing. arch. Ľ. Paučulová