Súhlasím s účasťou v súťaži a spracúvaním osobných údajov
Hlasovať

Kačenáreň v Kopčanoch

Hlasovať

Kačenáreň v Kopčanoch

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Unikátom Kopčian sú viaceré pozoruhodné pamiatky mimo zastavaného územia obce. Sú pozostatkami významného centra Veľkomoravskej ríše z 9. storočia a neobvyklých hospodárskych aktivít viedenského cisárskeho dvora v 18. storočí. Okolo r. 1736 severovýchodne od známeho kostola sv. Margity Antiochijskej vznikol rybník na odchyt divokých kačíc a o dvadsať rokov jednoposchodová stavba s pivnicami, tzv. „Kačenáreň“. Plnila hospodársko-skladovú funkciu ako súčasť komplexu na odchyt divožijúceho vodného vtáctva podľa metódy holandského odborníka Jacoba Bodesa. Odchyt sa vykonával pomocou rákosovou trstinou maskovaných sietí, umiestnených nad systémom kanálov rybníka.

 

Stavebný plán vypracoval pravdepodobne Tadeáš Adam Karner a vzhľadu objektu dominovali prvky baroka. Prevádzka odchytu kačíc trvala nepretržite 182 rokov, až do zániku habsburskej monarchie v r. 1918. Následne zostala Kačenáreň opustená a bez údržby. Pred rekonštrukciou boli zvyšky stavby bez strechy, s polorozpadnutými a miestami prevalenými klenbami nad suterénom aj prízemím, v štádiu rozpadu boli aj obvodové múry objektu. Prvky vybavenia interiéru sa nezachovali.

Obnova

Ambíciou zámeru komplexnej obnovy bol návrat k pôvodnej historickej podobe a výrazu pamiatky. Obnova sa musela vyrovnať s tým, že niektoré konštrukčné časti budovy už zanikli a pri úpravách okolia zohľadniť budúce využitie objektu. Aktuálna architektonická podoba a dispozícia obnovenej Kačenárne v plnej miere rešpektuje reálne zachovaný stav objektu a je v celom rozsahu pôdorysne zhodná s historickými podkladmi z r. 1750. Hlavný vstup vedie do priechodnej vstupnej haly, na ktorú nadväzuje napravo informačné centrum a naľavo priestor prevádzkového zázemia vrátane úpravne vody, čerpanej zo studne. Zo vstupnej haly je prístupný aj vnútorný dvor (pitvor). Z dvora vedie schodisko do podkrovia objektu. Priestory bufetu sú vzhľadom na prevahu letnej turistickej prevádzky dostupné z dvora. V procese obnovy sa použili relevantné materiály a technológie a nové prvky areálu nepôsobia rušivo. Vo dvore areálu pribudol nový drevený hospodársko-prevádzkový objekt - prekrytá letná terasa, ktorá rozširuje prevádzkové zázemie. Celý dvor medzi pôvodným a novým objektom je uzatvorený oplotením z tehlového múru s dvojkrídlovou drevenou bránou - vstupom a vjazdom z novovybudovanej prístupovej komunikácie, ktorá uľahčuje dostupnosť pamiatky. Rekonštrukciou sa objektu Kačenárne síce vracia jej pôvodný historický výraz, no už s novou, kultúrno-spoločenskou a informačnou funkciou v kontexte cestovného ruchu.

 

Pamiatka: Kačenáreň, hospodársky objekt
Lokalita: Kataster obce Kopčany
Vlastník: Obec Kopčany
Rozsah obnovy: Komplexná obnova, 2021-2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: Krajský pamiatkový úrad Trnava, metodik obnovy Mgr. arch. R. Petrovič
Príprava obnovy: archeologický výskum KA FF UK v Bratislave
Realizácia obnovy: HÍLEK a spol. a.s.