Evanjelický kostol vo Vyšnej Boci

Evanjelický kostol vo Vyšnej Boci

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Vyšná Boca na úpätí Nízkych Tatier, formovaná baníckou a neskôr pastierskou a poľnohospodárskou tradíciou, v minulosti patrila kráľovskej komore a neskôr šľachtickému rodu Svätojánskych (Szentiványi). S rozvojom baníctva súvisel aj príchod baníckych kolonistov, ktorí už v priebehu 16. storočia prijali reformačné myšlienky. V roku 1540 sa už spomína miestny evanjelický cirkevný zbor, ktorý je dnes fíliou susedného cirkevného zboru v Kráľovej Lehote. Písomné pramene uvádzajú, že malú modlitebňu si tu veriaci postavili už v 70. rokoch 16. storočia. Keďže na mieste súčasného kostola archeologický výskum nepotvrdil prítomnosť zvyškov staršej stavby, lokalizácia pôvodnej modlitebne zostáva neznáma. V r. 1785 si evanjelici vo Vyšnej Boci vybudovali tolerančný kostol, postavený v duchu klasicistického architektonického výrazu. Ide o jeden z najautentickejšie zachovaných artikulárnych chrámov vôbec. Vyniká principiálne jednoduchým interiérom. Priestranný sálový priestor s veľkou trojstrannou drevenou emporou ohromuje svojou veľkoleposťou, netradičnou pre protestantské vidiecke prostredie. Stredobodom interiéru je kazateľnicový oltár.

 

Z výtvarného hľadiska zaujme predovšetkým drevený doskový strop s hviezdnou oblohou, kvetinovými girlandami a ústredným kruhovým medailónom s postavou anjela. Dekoratívnosť empory umocňuje bohato maľovaný parapet, kde okrem florálnych motívov v centrálnej časti dominujú figurálne výjavy sv. Trojice s anjelským chórom s hudobnými nástrojmi, Obetovanie v chráme a symboly štyroch evanjelistov. Celkovú koncepciu výtvarne atypicky riešeného kostola podčiarkuje bohato dekorovaný a intaktne zachovaný mobiliár – kazateľnicový oltár, krstiteľnica a bohato zdobené kostolné patronátne lavice. V rokoch 1819 - 1825 pristavali ku kostolu mohutnú vežu s výrazným cibuľovým ukončením. V polovici 20. storočia značne necitlivo osadili hodiny do ozvučných otvorov na poschodí veže. V posledných desaťročiach ohrozovala kostol zvýšená vlhkosť v dôsledku nefunkčného odvodu zrážkových vôd.

Obnova

Zvýšená vlhkosť deštruovala múry, omietky a podlahy, narušovala statiku kostola vrátane empory a ohrozovala vzácny mobiliár. Prvou fázou komplexnej obnovy pamiatky preto bola sanácia vlhkosti a statiky vrátane stabilizácie podložia stavby. Nasledovala rekonštrukcia stavebných konštrukcií: podlahy, unikátneho hambálkového krovu s centrálnym vešadlom, strechy vrátane cibule veže. Pri obnove remeselných prvkov sa v maximálnej miere použil pôvodný materiál, ako napríklad zvyšky pieskovcovej dlažby. Pôvodné vstupné dvere boli zrepasované a poškodené okenné prvky doplnené podľa originálov. Vežové hodiny dostali nový stroj a obnovili sa ich ciferníky. Nasledovala obnova fasád a náročné reštaurovanie výtvarných prvkov interiéru a mobiliáru. Objav kvalitných figurálnych výjavov s ornamentálnou výzdobou a nápismi na doskách parapetu empory poukazuje na pôvod týchto dosiek z iného, staršieho dreveného chrámu. Náročná a komplikovaná obnova zachránila kriticky ohrozené pamiatkové hodnoty a prinavrátila kostolu autentický historický a slohový výraz.

 

Lokalita: Vyšná Boca
Vlastník: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
Obnova: komplexná obnova, 2011 – 2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Žilina, Mgr. J. Piecková, Ing. arch. K. Ďurian, PhD.
Projektová dokumentácia: Ing. arch. P. Krušinský, PhD.
Statické posúdenie: Ing. Š. Halvoň
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie: Mgr. art. P. Mlích, T. Kováč
Realizácia obnovy: PETER'S ONE s.r.o.