Nástenné maľby v Evanjelickom kostole augsburského vyznania v Rimavskom Brezove

Nástenné maľby v Evanjelickom kostole augsburského vyznania v Rimavskom Brezove

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Evanjelický kostol augsburského vyznania v Rimavskom Brezove bol postavený v prvej polovici 14. storočia ako jednoloďová stavba s orientáciou východ – západ, s pravouhlým zaklenutým presbytériom. Loď pôvodného stredovekého kostola najviac utrpela dostavbou poschodovej drevenej empory v období reformácie, vybúraním okien a celkovým rozšírením kostola. Čo sa však v kostole zachovalo sú vzácne gotické fresky. A tie priniesli odborníkom odhalenia i prekvapenia hneď v niekoľkých vrstvách. Fresky podľa kunsthistorikov pribudli v interiéri kostola okolo rokov 1380 až 1390. Nástenné maľby zobrazujúce napríklad Zvestovanie Panne Márii, Umučenie sv. Bartolomeja, Pannu Máriu Kráľovnú svätých a anjelov, či fragmenty pašiového cyklu Umučenia Krista, konsekračné kríže a samostatný výjav – pravdepodobne s ikonografiou Moralít vytvárajú z kostola výnimočné umelecké dielo.

Vzácne maľby zamaľované maľbami

Gotický kostol bol od roku 2005 v neustálom procese obnovy. Výraznou obnovou prešiel nielen s podporou evanjelického a. v. cirkevného zboru, ale aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR. Zreštaurovali sa stredoveké nástenné maľby v presbytériu, taktiež fresky na víťaznom oblúku na severnej i západnej stene lode pôvodného kostola.

Postupným trpezlivým čistením a plošným odkrývaním sa odborníkom podarilo identifikovať obraz Posledného súdu na ľavej strane severnej steny. Výnimočnosť nálezu potvrdilo porovnanie vrstiev, ktoré ho zasadilo do 1. polovcie 14. storočia, čo podľa reštaurátorov potvrdilo správnosť hypotéz, že kostol bol už po posvätení čiastočne vymaľovaný a neskôr, s príchodom talianskych umelcov bol vymaľovaný ako celok. Ďalší fragment maľby, časť cyklu Ukrižovania, bol odkrytý v strednej časti nad súčasnou menzou. Odborníci ho vývojovo prepojili s maľbami v presbytériu. Krehké umelecké diela skúšané časom pri obnove kostola azda najviac ohrozovala vlhkosť. Tú sa podarilo odborníkom vyriešiť jednoduchým systémom prevzdušňovacieho kanála okolo obvodovému múru. Kanál zabezpečuje tzv. komínový efekt, zo svätyne vyťahuje vzduch do veže a tento jeho kolobeh priestor vysušuje. Podarilo sa tak stiahnuť až 3-metrovú vlhkosť v múroch. A udržiavanie ideálnej klímy je naďalej kľúčové pre udržanie stavu už zreštaurovaných malieb.

Pri samotnom reštaurovaní fresiek bolo dôležité zabezpečiť a dodržať precízne technologické postupy. Reštaurátori nielen odkrývali vzácne diela, ale aj citlivo odstraňovali zásahy, ktoré boli spôsobené v predchádzajúcich rokoch. Vďaka šikovným rukám reštaurátorov sa podarilo pri absolútnom rešpektovaní autenticity originálu prinavrátiť pamiatke maximum estetickej hodnoty, pre ktorú bola pôvodne vytvorená. Výsledkom reštaurátorského zásahu je zachovanie pamiatky, ktorá má významné miesto v kontexte slovenského a stredoeurópskeho umenia na ďalšie desiatky rokov.

Realizácia: 2012 – 2020
Vlastník: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rimavské Brezovo