Výsledky 15. ročníka súťaže
Fénix - Kultúrna pamiatka roka (2022)


Kultúrna pamiatka roka – Fénix za obnovu/reštaurovanie objektu národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho ucelenej časti

  • Kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne, Modra (Rímskokatolícka farnosť Modra), cena bola udelená za príkladnú obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky
  • Meštiansky dom v opevnení Martineum, Bratislava (Bratislavská arcidiecéza r. k. cirkvi a farnosť sv. Martina v Bratislave), cena bola udelená za záchranu ruiny národnej kultúrnej pamiatky, jej sfunkčnenie a integráciu do historického jadra mesta Bratislavy.
Kultúrna pamiatka roka – Fénix za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky
  • Hospodárska budova, Hrad Uhrovec (Rímskokatolícka cirkev, Sídelná kapitula Nitra a občianske združenie Hrad Uhrovec), cena bola udelená za vysokoodborný a profesionálny prístup pri záchrane, sanácii a sprístupnení hradných ruín, najmä hospodárskej budovy.
Laureáti 15. ročníka získali osvedčenia o udelení ceny Kultúrna pamiatka roka – Fénix priamo z rúk ministerky kultúry SR, sošku Fénixa, ktorej autorom je umelec, výtvarník a sochár Patrik Kovačovský, a tiež finančnú odmenu od generálneho partnera súťaže, Nadácie SPP, vo výške 10 000 eur.


Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP – ocenenie generálneho partnera a spoluorganizátora súťaže

  • Neogotický kaštieľ Esterházyovcov, Galanta (mesto Galanta), cena bola udelená za najvyšší získaný počet hlasov v internetovom hlasovaní verejnosti o najkrajšiu obnovenú pamiatku na web stránke súťaže. Táto národná kultúrna pamiatka získala 28 047 hlasov z celkového počtu 78 560 hlasov.
V rámci inovovaných podmienok online hlasovania verejnosti, boli tento rok do hlasovania po prvýkrát zaradené všetky súťažiace pamiatky.


Čestné uznanie

Mgr. Ľubica Kadlec Melišová
Čestné uznanie bolo udelené odbornou porotou za výnimočný prístup a osobné nasadenie v procese obnovy a sprístupnenia pamiatok regiónu – Habánskeho mlyna v Sobotišti a objektu Letohrádku v Senici.


Adept na kultúrnu
pamiatku roka - Fénix

Projekt obnovy a reštaurovania unikátnych náhrobkov zo staronového židovského cintorína v Bratislave (Židovská náboženská obec Bratislava)
Cieľom udelenia tohto titulu je podporiť vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v procese obnovy/reštaurovania, upozorniť verejnosť na prebiehajúci proces obnovy a vytvoriť priestor pre sledovanie celého procesu až po úspešne ukončenú obnovu/reštaurovanie pamiatky.