Výsledky 16. ročníka súťaže
Fénix - Kultúrna pamiatka roka (2023)

V pondelok 8.5. 2023 boli na slávnostnom galavečeri odovzdané prestížne ocenenia v 16. ročníku súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka. Vyhlasovateľ súťaže Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a generálny partner súťaže Nadácia SPP blahoželajú víťazným pamiatkam, prajú veľa návštevníkov, pozitívne ohlasy u verejnosti a ďalšie úspechy pri prezentácii. Ďakujeme všetkým zúčastneným projektom, pamiatkam a predovšetkým ich autorom či vlastníkom za záchranu kultúrneho dedičstva Slovenska.

Dlhodobým partnerom súťaže je už tradične aj spoločnosť SPP a mediálnym partnerom je RTVS a denník SME.


Vlastníci národných kultúrnych pamiatok mohli podať prihlášku do súťaže do konca januára 2023. Následne tieto projekty hodnotila odborná porota. Tá vybrala spomedzi všetkých 36 súťažných pamiatok 12 nominantov a po dôkladnom zvážení procesu zvládnutia obnovy i príbehu každej pamiatky, ktorý sa na ňu viaže, vybrala víťazov.

Medzi 12 nominovanými finalistami boli nasledovné pamiatky:Zoznam ocenených v 16. ročníku súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka (2023)


Fénix - Kultúrna pamiatka roka za komplexnú obnovu objektu národnej kultúrnej pamiatky

 • KOSTOL SV. JÁNA KRSTITEĽA V LIPTOVSKOM JÁNE
  Cena bola udelená za vynikajúcu kvalitu obnovy a reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky a vyváženú prezentáciu objavených pamiatkových hodnôt.
Fénix – Kultúrna pamiatka roka za čiastočnú obnovu ucelenej časti národnej kultúrnej pamiatky
 • MEŠTIANSKY DOM V BANSKEJ BYSTRICI
  Cena bola udelená za vysoko profesionálnu obnovu národnej kultúrnej pamiatky a harmonické zladenie súčasného architektonického tvaroslovia a zásahov s historickou podstatou objektu.
Fénix- Kultúrna pamiatka roka - za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky
 • MESTSKÁ VEŽA V BREZNE
  Cena bola udelená za príkladnú obnovu a sprístupnenie národnej kultúrnej pamiatky verejnosti.
Laureáti 16. ročníka získali osvedčenia o udelení ceny Fénix - Kultúrna pamiatka roka priamo z rúk ministerky kultúry SR, sošku Fénixa, ktorej autorom je umelec, výtvarník a sochár Patrik Illo, a tiež finančnú odmenu od generálneho partnera súťaže, Nadácie SPP, vo výške 10 000 eur.


Fénix – Cena Nadácie SPP – ocenenie generálneho partnera a spoluorganizátora súťaže, udelená za najvyšší získaný počet hlasov v internetovom hlasovaní verejnosti o najkrajšiu obnovenú pamiatku získal

 • KOSTOL SV. JÁNA KRSTITEĽA V LIPTOVSKOM JÁNE
  Táto národná kultúrna pamiatka získala 16 351 hlasov z celkového počtu 61 969 hlasov.


Čestné uznanie

Čestné uznanie odbornej poroty súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka za mimoriadny prínos k ochrane a obnove pamiatky získala obec Zborov za dlhodobé a vytrvalé úsilie obce pri záchrane rozsiahlo deštruovanej národnej kultúrnej pamiatky Kostol svätej Žofie v Zborove a jej rekonštrukciu a obnovu.


Adept na cenu
Fénix - Kultúrna pamiatka roka

Toto ocenenie získalo občianske združenie Čierne diery za záchranu národnej kultúrnej pamiatky „Železiareň“ – dom bytový v Betliari realizovanú formou netradičného projektu nájomného bývania.

Cieľom udelenia tohto titulu je podporiť vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v procese obnovy/reštaurovania, upozorniť verejnosť na prebiehajúci proces obnovy a vytvoriť priestor pre sledovanie celého procesu až po úspešne ukončenú obnovu/reštaurovanie pamiatky.