Meštiansky dom v Svätom Jure

Meštiansky dom v Svätom Jure

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Meštiansky dom na Prostrednej ulici 38, známy podľa jeho vlastníkov z 2. polovice 18. storočia aj ako kúria Podmanických, je situovaný v centrálnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie Svätý Jur. V roku 2009 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Dom vznikol pravdepodobne v 1. polovici 16. storočia. Status kúrie však nadobudol až začiatkom 17. storočia. Ide o jednoposchodový, dvojkrídlový dom, s uličným prejazdovým krídlom a podpivničeným dvorovým krídlom. Výrazný architektonický počin predstavovala baroková nadstavba nad dvorovým krídlom. V období od 17. storočia do 2. polovice 19. storočia bol dom vo vlastníctve významných šľachtických rodov: Jelšičovcov, Jesenákovcov, Podmanických a Zichiovcov. Práve poslední dvaja majitelia prejavili obchodného ducha a zarábali na prenájme domu. Aj ďalší vlastníci išli v ich stopách a až do 20. storočia zachovávali v dome vysoký podiel nájomného bývania. Zároveň poskytovali priestor pre remeselné živnosti a obchodné prevádzky. Cenná fasáda domu je svedectvom o historickej podobe šľachtického domu vo Svätom Jure z obdobia prvej polovice 17. storočia. Z historického hľadiska má jej obnova cenné prvenstvo, keďže sa stala prvou reštaurátorskou obnovou fasády profánnej architektúry v meste.

Pamiatka ešte pred získaním oficiálneho statusu

Právny predchodca súčasného vlastníka Meštianskeho domu získal objekt do vlastníctva v roku 2005. Mnohé časti budovy boli v tom čase za hranicou životnosti. Nevyhnutná komplexná obnova domu mala jasný cieľ, premeniť objekt na penzión. V roku 2006 sa začali realizovať prvé kroky obnovy. Stalo sa tak ešte predtým, ako bol dom vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Vlastníkovi však záležalo na tom, aby obnova spĺňala všetky kritéria kladené na obnovu našich národných pamiatok. Realizácia obnovy sa naplno rozbehla v roku 2013. Prvou úlohou bolo riešenie statiky. Obnova interiérov sa podriadila pôvodnému historickému stavu. Zachované ostali všetky historické priečky, klenby, či priestory schodísk. Funkciu pripravovaného penziónu mala naplniť prístavba. Súbežne so stavebnou obnovou sa realizovala aj umelecko-remeselná obnova historických prvkov a doplnili sa kópie chýbajúcich tvaroslovných článkov budovy. Reštaurátorskú obnovu uličnej fasády ovplyvnil náhodný nález v roku 2015. Pozostával z maľovanej výtvarnej výzdoby v renesančnom slohovom výraze, s motívom bielo-čierneho kvádrovania na predrytej osnove, v pásoch zoradeného na podklade režnej hladenej omietke fasády. Odborný výskum datoval tento originál do 1. tretiny 17. storočia. Originálne nálezy boli zakonzervované a sú zachované pod rekonštrukčnou vrstvou omietky. Ďalší nález, ktorý ovplyvnil obnovu domu sa našiel na omietnutej stene v prešovni. Ide o dve monochrónne kresby uhorských kráľovských koruniek. Tento nález spôsobil neplánovanú rozsiahlu obnovu všetkých omietok na stenách a klenbovom strope prešovne. V rámci komplexnej obnovy bola za historickým krídlom vybudovaná prístavba, v minimalistickom novodobom architektonickom štýle, realizovaná s rešpektom k historickej časti. V roku 2020 boli všetky stavebné práce ukončené a postupne sa otvorili prevádzky kaviarne, reštaurácie a ubytovanie v penzióne.

Realizácia: 2013 – 2020
Vlastník: BOMADA, s.r.o.