Meštiansky dom na Hlavnej 53 v Prešove

Meštiansky dom na Hlavnej 53 v Prešove

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Meštianské domy na Hlavnej 49, 51, 53 v Prešove vznikli okolo roku 1600. Boli postavené v gotickom slohu, s následnými renesančnými úpravami. Radový dom v minulosti patril Kolégiu Evanjelickej cirkvi, dnes je súčasťou Mestskej pamiatkovej rezervácie a spadá pod Krajskú galéria v Prešove. Galéria, ktorá bola založená v roku 1956 patrí medzi najstaršie regionálne galérie na Slovensku. Aj keď je história mesta Prešov, ktoré bolo slobodným uhorským kráľovským mestom, podrobne zmapovaná, o budovách meštianských domov na Hlavnej 49, 51, 53 sa to veľmi povedať nedá. Dlhodobo stáli na okraji záujmu, aj keď sa ocitli na vzácnom zozname národných kultúrnych pamiatok. Budova so zachovaným pôvodným neskorogotickým portálom zo začiatku 16. storočia a preudogotickým priečelím z konca 19. storočia si však určite zaslúži pozornosť verejnosti. Jednotlivé miestnosti v budovách sú zaklenuté gotickými a barokovými klenbami. Nedostatok písomností o histórii meštianských domov aspoň sčasti vynahrádzajú zachované dobové fotografie, ktoré dokumentujú podobu a stav striech, ktoré sa stali súčasťou poslednej zásadnej obnovy.

Kupované statusy meštianstva

Prívlastok „meštiansky“ dom nezískali náhodne. Od konca 16. a hlavne v 17. storočí sa práve v Prešove vo veľkej miere začala usadzovať šľachta. Ekonomický rozvoj v tomto období je spojený hlavne s remeslom a obchodom, pričom mesto patrilo k centrám obchodu s vínom a dobytkom. Jeho prosperita lákala obchodníkov, kupcov, ale i remeselníkov zo zahraničia. A stať sa mešťanom znamenalo v tom čase zaplatiť. Podmienkou udelenia meštianskeho práva bolo vykonávanie obchodu alebo remesla, pričom aj synovia bohatých mešťanov sa stali mešťanmi až potom, čo im mestská rada toto právo udelila a zložili pred ňou prísahu vernosti a poslušnosti. Ak sa náhodou mešťan presídlil do iného mesta, titul stratil a musel sa o neho opäť uchádzať. Vlastníctvo domu na námestí bolo vyjadrením bohatstva a spoločenského postavenia. Domy na námestí tak vlastnili bohatí obchodníci, remeselníci či šľachtici. Meštianské domy na Hlavnej 49, 51, 53 boli a sú súčasťou radovej zástavby v centre mestskej pamiatkovej rezervácie Prešov. Objekt na Hlavnej 53 je bloková stavba na obdĺžnikovom pôdoryse, s dvorovým krídlom na severnej strane parcely. V 2. polovici 20. storočia bol prepojený so susedným domom č. 51 a prešiel stavebnými úpravami. Posledná obnova sa zamerala na spoločnú obnovu krovu a strechy domov na Hlavnej 49, 51, 53. To bolo spojené s výmenou krytiny za novú – pálenú, obnovil sa pôvodný vstup do krovu z domu 51, dnes sídla Krajskej galérie, doplnilo sa murivo i malta, zachovali sa štíty, komíny a existujúce svetlíky. Čas i drevokazný hmyz najviac poznačil drevené prvky v kúte sedlovej strechy a na východnej strane západného svetlíka. Oprava všetkých poškodených konštrukčných tesárskych konštrukcií bola vykonaná tradičným tesárskym spôsobom. Rovnako boli na použité tradičné tesárske spoje, predovšetkým plátovanie a čapovanie. Remeselnú hodnotu navyšuje samotná krovová konštrukcia, navýšená o skutočnosť, že patrí k jedným z mála zachovaných krovov spred rozsiahleho požiaru Prešova v roku 1887. Súčasťou rekonštrukcie bola obnova interiérov a suterénu v budove na Hlavnej 49 a vonkajších fasád všetkých troch budov Krajskej galérie v Prešove.

Realizácia: 2015 – 2021
Vlastník: Krajská galéria Prešov