Kaštieľ v Chtelnici

Kaštieľ v Chtelnici

hlasovať

Pred

PoPríbeh

V stredoveku bol chotár Chtelnice súčasťou takzvaného konfínia, obranného pásma Uhorského štátu. V blízkosti viedla Via Magna - veľká cesta (obchodná), čo malo vplyv na husté osídlenie územia a jeho rozvoj. Chtelnici boli už v priebehu 14. storočia udelené panovnícke trhové privilégiá a od roku 1394 bola zemepánskym mestečkom (oppidom) Dobrovodského panstva. V nasledujúcich dvoch storočiach sa stala významným obchodným strediskom regiónu. Erdödyovcom, vtedajším majiteľom panstva, prestal neďaleký hrad Dobrá voda vyhovovať a okolo roku 1600 si v Chtelnici vybudovali nové honosné sídlo, opevnený renesančný kaštieľ (castrum). Počas barokovej prestavby v roku 1679 nadobudol neobvyklé usporiadanie. Centrálna budova kaštieľa bola obstavaná vonkajším obdĺžnikom hradieb, ktorý uzatváral areál a na nárožiach mal diagonálne orientované hranolové bašty. V roku 1769 bola centrálna budova opäť prestavaná a veže upravené do podoby rokokových pavilónov.

 

Súčasťou konceptu bol aj rozsiahly park, z ktorého sa zachovalo len torzo. V súčasnosti jadro kaštieľa tvorí ústredný dvojpodlažný podlhovastý barokový objekt so zachovanými renesančnými prvkami. Na pozdĺžnych stranách pôdorysu výrazne vystupujú nárožné a stredové rizality s centrálnym vstupom. Strecha je manzardová. Objektovú skladbu dopĺňajú štyri rokokové pavilóny orientované diagonálne voči nárožiam centrálnej budovy. Vo východnom pavilóne sa zachovala historicky cenná kaplnka z konca sedemnásteho storočia. Kaštieľ bol veľkoryso podpivničený. Od polovice devätnásteho storočia kaštieľ vlastnili a využívali ako letné sídlo Pálffyovci. Po znárodnení tu sídlila škola a neskôr archív ministerstva vnútra. V súčasnosti je majetkom obce. Za národnú kultúrnu pamiatku bol kaštieľ vyhlásený v roku 1963.

Obnova

Pravidelné usporiadanie samostatných pavilónov okolo centrálnej budovy je u nás ojedinelá forma objektovej dispozície areálov kaštieľov. Jej výhodou je možnosť rozdeliť obnovu komplexu na etapy, podľa jednotlivých stavebných celkov. Tak je tomu aj v prípade komplexnej obnovy západného pavilónu kaštieľa v Chtelnici. V niektorých prameňoch sa označuje aj ako „cukrárenský“ a zrejme slúžil na výrobu pochutín pre panstvo. Jeho obnove predchádzali relevantné výskumy a vypracovanie zámeru obnovy a reštaurovania pamiatky. Po odstránení nevhodných sekundárnych zásahov a vyčistení priestorov boli rekonštruované jednotlivé stavebné prvky a konštrukcie. Realizovala sa sanácia murív proti vlhkosti a stabilizácia omietkových povrchov. Pavilón získal novú strechu, okná, dvere, podlahy a interiérové vybavenie. Jednotlivé detaily remeselných prvkov boli obnovené v súlade s tvaroslovím a materiálovou skladbou originálov. Najnáročnejšou časťou obnovy bolo reštaurovanie omietok vonkajších fasád pamiatky. Po obnove bude západný pavilón slúžiť verejnosti ako turistické a komunitné centrum.

 

Pamiatka: Kaštieľ
Lokalita: Chtelnica
Vlastník: Obec Chtelnica
Rozsah obnovy: čiastočná obnova – obnova a reštaurovanie západného pavilónu 2020-2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Trnava, metodik obnovy Mgr. Marek Zelina
Príprava obnovy: Ing. Ján Horváth, reštaurátorský výskum Mgr. art. Andrej Krchňák, Mgr. art. Tomáš Kružlík, Mgr. art. Michal Pleidel
Realizácia obnovy: Mgr. art. Andrej Krchňák, Mgr. art. Tomáš Kružlík, Mgr. art. Michal Pleidel, Obecný podnik služieb Chtelnica, s.r.o