Hrobka rodiny Lehotských v Brezne

Hrobka rodiny Lehotských v Brezne

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Starý cintorín v Brezne dýcha históriou. Pripomína osobnosti, ktoré v meste žili a podieľali sa na kultúrnom živote celého Slovenska. Veľkú honosnú hrobku, miesto posledného odpočinku rodiny Lehotských – zemianskej rodiny pôvodom z Kráľovej Lehoty, je vidieť už od vstupnej brány starého cintorína. Rodinnú hrobu dal postaviť Egid Lehotský okolo roku 1860. Egid bol nielen statkár, ale aj poslanec uhorského parlamentu v Budapešti za volebný obvod Brezno a predseda správnej rady Výchovného ústavu – sirotinca arcivojvodkyne Gizely na hrade v Slovenskej Ľupči, ktorý dal za svojho pôsobenia zreštaurovať. Presadil tiež vybudovanie železnice z Banskej Bystrice do Podbrezovej. Hrobka bola postavená v neoklasistickom slohu ako jednopodlažná stavba štvorcového pôdorysu, ktorá má na všetkých stranách portiky. Kopula hrobky je riešená železobetónovou konštrukciou a je pokrytá malými škridlami. Vo vnútri hrobky sú na troch stranách nad sebou vybudované loculusy – výklenky v stene na uloženie truhiel. Nad vchodom do hrobky je rodový erb a nápis Kiralylehotai Lehotzky család. Prevedenie rodového erbu napovedá, že ho mohol zhotoviť sochár Alojz Štróbl, s ktorým sa poslanec Egid Lehotský a profesor Július Lehotský dobre poznali. Do rodinnej hrobky pochovali Egidovho otca – advokáta Alexandra, matku Žofiu, jej švagrinú, manželku Otíliu a sestru Hermínu. V roku 1894 bolo do hrobky uložené aj telo samotného Egida. Takpovediac bok po boku tam naveky odpočíva spolu profesorom banskoštiavnickej Banskej akadémie a kráľovským vládnym banským radcom Júliusom Lehotským. Do hrobky boli uložení aj dvaja profesorovi synovia, ktorí skonali v detskom veku.

10 rokov trpezlivého podávanie žiadostí o podporu

Na podnet mesta sa Hrobka rodiny Lehotských stala v roku 1990 národnou kultúrnou pamiatkou a je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Stav pamiatky bol však napriek tomuto statusu dlhodobo veľmi zlý až havarijný. V roku 2007 bol vypracovaný statický posudok s návrhom nevyhnutných opatrení na zabezpečenie objektu. Mesto sa viac ako 10 rokov snažilo nájsť finančné prostriedky na zachovanie a obnovu hrobky Lehotských. V roku 2017 opakovane podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na Ministerstvo kultúry SR v rámci podprogramu Obnova kultúrnych pamiatok. V júni 2018 bola dotácia vo výške 25 000 eur napokon schválená. Na dofinancovanie rekonštrukcie mesto použilo prostriedky z vlastného rozpočtu. Projekt obnovy bol rozdelený na tri etapy a na každú z etáp mesto získalo dotáciu. Celková výška schválených dotácií na obnovu hrobky bola 55 000 eur. Zámerom bolo odvrátiť ďalšie chátranie národnej kultúrnej pamiatky a riešiť jej havarijný stav. Základným cieľom bola obnova reštaurátorských prác na záchranu hmotnej podstaty originálu a obnovu pôvodného výtvarného výrazu objektu v čo najautentickejšej podobe tak, aby boli zachované a rešpektované pôvodné výtvarné a pamiatkové hodnoty diela a aby pamiatka mohla dôstojne prezentovať pamiatkovú hodnotu tejto sakrálnej stavby. A trpezlivosť samosprávy i nadšencov sa napokon zhmotnila v zachovaní ďalšej cennej kultúrnej pamiatky na Slovensku.

Realizácia: 2018 – 2021
Vlastník: rodina Lehotských, ktorej potomkovia už nežijú, vlastník parcely na ktorej sa nachádza hrobka: Mesto Brezno