Historický park pri kaštieli v Budimíre

Historický park pri kaštieli v Budimíre

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Koncom 18. storočia vznikol po vtedajšej rokokovo-klasicistickej úprave starého kaštieľa v obci Budimír rozsiahlejší, pôvodne anglický park, s dômyselne riešenou sústavou terás a chodníkov prepájajúcich svah pod kaštieľom a kúrou s centrálnou časťou parku. Aj keď sa nepodarilo zachovať pôvodnú parkovú výsadbu, historický park Budimír je plnohodnotnou súčasťou chránenej sústavy Natura 2000. Dendrologické štúdie potvrdili, že zachované fragmenty a cenné cudzokrajné dreviny v parku predstavujú dôležitý genofond a sú útočiskom vzácnych druhov hmyzu. Nie náhodou bol preto Park v Budimíri ešte v júni 1963 vyhlásený za kultúrnu pamiatku a v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR je registrovaný ako národná kultúrna pamiatka. Zaujímavé je aj architektonické hľadisko. Centrálnu časť parku tvorila plocha, pôvodne označovaná ako Parádny dvor, ohraničená zástavbou historických budov. Práve odtiaľ viedla prístupová cesta ku kaštieľu.

Nulový estetický vzhľad vs vzácna zeleň

V 80. rokoch minulého storočia bol o parku vypracovaný odborný posudok, v ktorom autor konštatuje, že park potrebuje úplnú rekonštrukciu, likvidáciu stavebných sutín a divokých skládok. Parku pripísal nulový estetický vzhľad. Aj keď zdôraznil potrebu jeho dôkladnej obnovy, park sa dlhodobo musel uspokojiť len so základnou údržbou. Navyše výsadba nevhodných drevín, bez historického záujmu, spôsobila zánik línií a osí parku. Vzácne dreviny, ktoré sú súčasťou parku prežili len vďaka svojej odolnosti. Medzi najstaršie patria platan západný - Platanus occidentalis, ľaliovník tulipánokvetý - Liriodendron tuplifera, pyramidálny dub letný- Quercus robur cv. „Fastigiata“, lipa malolistá - Tilia cordata, či lipa zelená - Tilia euchlora. Viac ako tretinu parku tvoria stromy vo veku od 40 do 60 rokov a zhruba rovnaký pomer tvoria 60 až 80- ročné stromy. Z pohľadu biodiverzity predstavuje veľmi hodnotné územie s močiarom a meandrami potoka územie so strmým svahom za kaštieľom.

Dôležitá práca pre ľudí bez práce

Obec Budimír sa v roku 2014 zapojila do projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Postupne tak došlo k obnove parku a šľachtickej kúrie. Prvá fáza sa zamerala vybudovanie peších mlatových chodníkov, pribudli lavičky, osvetlenie, osiali sa nové kvetinové záhony a osadili sa informačné tabule. V rámci severného okraja parku bola doplnená lipová alej. V rekordne krátkom čase obec za pomoci vlastných ľudí odviedla poriadny kus práce. Úpravou prešiel aj hlavný a vedľajší vstup do parku, ktorý od roku 2018 hostí podujatie „Víkend otvorených parkov a záhrad“, spojené s piknikom a večerným letným kinom v amfiteátri. Ten zasa prešiel obnovou v roku 2020. V roku 2021 bol ľaliovník tulipánokvetý, ktorý sa v parku nachádza, zaradený do medzinárodného projektu „Múdre stromy - zachovanie a zvýšenie príťažlivosti starobylých stromov ako skrytých pokladov v historických záhradách smerujúcich k zelenej turistike.“ Obnova parku vytvorila priestor na príjemné stretnutia a zachránila ho pre budúce generácie.

Realizácia: 2020 – 2021
Vlastník: Obec Budimír